1. 1.
  uktecinin notu: nedir? hangi yıllar arasında kimlerden hangi oranda kesinti yapılmıştır. ödemeleri ne şekilde olmuştur.
  ukteyi veren: fatal (23.02.2007 11:30)

  3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Kapsamına Giren Ve 10’dan Fazla Personel Çalıştıran Kurum/işyerlerinde Çalışmış Olan Kişilerden T.T. Kesintisi Yapılmıştır.

  3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun 01/04/1988 Tarihinden itibaren Yürürlüğe Girmiş Olup, T.T. Kesintileri Bu Tarihten itibaren Başlamış, Uygulama Mayıs 2000 Tarihinde Sona Ermiştir.

  aşağıda künyesi verilen kanunla tasfiyesi yapılmıştır.

  ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞViK HESABININ TASFiYESi VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAiR KANUN
  Kanun No : 4853
  Kabul Tarihi : 24/04/2003
  Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2003
  Resmi Gazete Sayısı: 25093

  Tasarruf miktarları

  Madde 3. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girenlerle ilgili tasarruflar, ilgililerin aylık veya ücretlerinden yapılacak yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesintisi ile ilgililerin aylık veya ücretlerinin yüzde 3'ü nispetinde Devlet veya işverence sağlanacak katkının toplamından oluşur.

  Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 4'e, Devlet veya işveren tarafından sağlanacak katkının nispetini yüzde 6'ya kadar yükseltmeye veya yukarıdaki nis petlere indirmeye ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (2)

  1) Bu Kanunda değişiklik yapan 30/5/1994 tarih ve 533 sayılı KHK'nin yürürlüğü, Anayasa Mahkemesinin 21/7/1994 tarih ve E.1994/66, K.1994/631 sayılı Kararıyla durdurulmuştur. (Bkz.R.G: 23/7/199421999)

  (2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri kapsamına girenlere uygulanacak tasarruf kesintisi oranları 15/1/1994 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun 12/10/1993 tarih ve 93/4876 sayılı kararıyla birinci fıkradaki nispetlere indirilmiştir.

  2 nci maddenin son fıkrası kapsamına girenlerin yatırılacak aylık tasarruf miktarlarını, BağKur'a yatırılan azami aylık prim tutarını aşmamak üzere tespite, gelir basamaklarına göre tasarruf miktarlarını farklılaştırmaya ve yatırılacak banka şubelerini belirlemeye, bu tasarruflarına gereğinde yapılacak aylık Devlet katkısı miktarlarını tespite, bu konularda ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir

  Ödeme, anaparanın nema oranına çarpılması ve 100'e bölünmesi sonucu bulunan biriken nemanın üçe bölünmesi ve daha önce alınan nema ödemelerinin toplamının bu rakamdan düşülmesiyle elde ediliyor.

  (bkz: başka arzunuz)
  (bkz: google)
  1 ... nevai
  #3043120 :)