1. 1.
    Bana tatil kazandıran ciklet.
    1 ... haham hatip magduru