1. 1.
    (bkz: destekleyin beni)
    -1 ... notrinova