1. .
    tavsiye etmemek.
    ... unidentified stranger