1. 1.
    (bkz: vologda oblastı)
    ... yarbay podolski
  2. 2.
    vologda oblastının başkenti.
    ... yarbay podolski