1. 1.
    (bkz: georgiy valentinovic plehanov).
    -1 ... vernon sullivan