1. 1.
  17. yüzyıl divan şairi, bir divanı bulunmaktadır. Edirne'de ki Muradiye Mevlevîhânesi şeyhi olmuştur.

  Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
  istemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile
  1 ... farabi
 2. 2.
  Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
  istemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

  Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
  Mey-i rahşânı değil sâgar-ı gerdânı bile

  Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünün
  Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile
  2 ... sayha
 3. 3.
  Gazelleriyle meşhur olan, sebk-i hindi'nin önemli temsilcisi şair.
  1 ... fernando gago
 4. 4.
  her gâh ki yâd-ı ruh-ı cânân ederim ben
  künc-i gamı bir demde gülistân ederim ben

  bir dem mi geçer dîdelerim olmaya pür-hûn
  râz-ı dili bilmem niçe pinhân ederim ben

  bu âteş-i hasret ki dil ü sînede vardır
  bir lahzada bin âlemi sûzân ederim ben

  bu âh-ı pey-ender-pey eğer böyle kalırsa
  bir gün feleğin çarhını vîrân ederim ben

  rağbet mi var erbâb-ı dile şimdi neşâtî
  bîhûde hemân da'vi-i irfân ederim ben

  gazelinin sahibi...
  ... mirmika