bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  17. yüzyıl divan şairi, bir divanı bulunmaktadır. Edirne'de ki Muradiye Mevlevîhânesi şeyhi olmuştur.

  Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
  istemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile
  1 ... farabi
 2. 2.
  Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
  istemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

  Devr-i meclis bana gird-âb-ı belâdır sensiz
  Mey-i rahşânı değil sâgar-ı gerdânı bile

  Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünün
  Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile
  2 ... sayha
 3. 3.
  Gazelleriyle meşhur olan, sebk-i hindi'nin önemli temsilcisi şair.
  1 ... fernando gago
 4. 4.
  her gâh ki yâd-ı ruh-ı cânân ederim ben
  künc-i gamı bir demde gülistân ederim ben

  bir dem mi geçer dîdelerim olmaya pür-hûn
  râz-ı dili bilmem niçe pinhân ederim ben

  bu âteş-i hasret ki dil ü sînede vardır
  bir lahzada bin âlemi sûzân ederim ben

  bu âh-ı pey-ender-pey eğer böyle kalırsa
  bir gün feleğin çarhını vîrân ederim ben

  rağbet mi var erbâb-ı dile şimdi neşâtî
  bîhûde hemân da'vi-i irfân ederim ben

  gazelinin sahibi...
  ... mirmika

alakalı başlıklar