1. 1.
    zevzek gibi birşey. (bkz: annane argosu)
    ... ovov