1. 1.
  bir hukuk terimi.
  meali: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.
  ... dabaddah
 2. 2.
  'işgal tazminatı' dersek biraz daha anlaşılır olacak sanırım.
  bir taşınmazı iyi niyetli olmaksızın elinde bulunduran, haksız olarak onu kullanan kimse geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız olarak alıkoymuş, kullanmış olması yüzünden gerçek hak sahibine verdiği zararları, haksız kullanım sonunda elde etiği veya elde etmeyi ihmal ettiği ürünler karşılığı olarak gerçek hak sahibine tazminat ödemekle yükümlüdür.
  ancak kötü niyetli şahıs iade etmekle yükümlü olduğu şeye gerçek sahibi için de zorunlu olan masraflar yapmışsa bunları gerçek hak sahibinden isteyebilir.
  ayıca kötü niyetli kişi kullandığı şeyi kime vermesi gerektiğini bilmiyorsa ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.
  1 ... ditty
 3. 3.
  görevli mahkeme:

  sadece ecrimisil davası olarak açılmışsa;
  - talep edilen miktar 5.910 ytl'den az ise sulh ukuk mahkemesinde,
  - bu miktardan fazla ise asliye hukuk mahkemesinde,

  ecrimisil davası men'i müdahele veya tapu iptali davası ile birlikte açılmışsa;
  - ecrimisil miktarı ve men'i müdahele veya tapu iptali davasına konu taşınmazın değeri toplamı 5.ç910 ytl'den az ise sulh hukuk mahkemesinde,
  - fazla ise asliye hukuk mahkemesinde açılır.

  yetkili mahkeme;

  - dava sadece ecrimisil davası olarak açılmışsa davalının bulunduğu yer mahkemesi,
  -men'i müdahele veya tapu iptali davasıyla birlikte açılmışsa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

  davacı;

  - taşınmazı haksız olarak işgal edilen, kullanılan gerçek veya tüzel kişi,

  davalı;

  - taşınmazı haksız olarak kötü niyetle elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi.

  zamanaşımı;

  bk. md. 126'ya göre dava 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
  ... ditty
 4. 4.
  bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.
  1 ... turquoise
 5. 5.
  haksız şekilde alıkoyulan yahut da iyi niyet olmaksızın elde edilen taşınmazın kullanımından doğan kazanımlar ile ihmal sonucu mahrum olunan getirilerin (örneğin meyve ağacının meyvesinin hasat edilmeyip dalında çürümeye bırakılması) malike ödenmesidir.
  ... efendim efem
 6. 6.
  Sahibinin izni olmadan kullanılan bir mal için, bu kullanma karşılığı verilmesi gereken tazminat.
  ... linka
 7. 7.
  336 sıra sayılı milli emlak genel tebliğinde;
  "Hazine taşınmazının, idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın idarece talep edilen tazminat" olarak tanımlanmıştır.

  tanımda yer almasa dahi 336 sayılı tebliğ uyarınca geriye dönük olarak en fazla 5 yıl için talep edilebilir. bu süre içinde tahsil edilmeyen ecrimisil ödemeleri zaman aşımına uğrar.
  2 ... orhanmed
 8. 8.
  Nam-ı diğer kullanım bedeli. Hazineye ait bir yeri eken biçen, kullanan kişiler bunun karşılığında devlete Ecrimisil öderler. Ola ki söz konusu yer hazine arazisi olmaktan çıkar ve tapulama yoluyla şahıslara satılacak olursa (2b gibi) Ecrimisil ödeyen kisi on alim hakkına sahip olur. Akdeniz bölgesinde çokça yaygındır bu durum. Çünkü arazi sarp ve dağlıktır, ekilecek alan sınırlı ve bir çoğu orman hazinesine kayıtlıdır.
  ... abaninaltindakisopa