1. 1.
    Yuvarlak. Daire gibi.
    ... bdrrslsyyf