bugün

hafa alemi de denir, gizli ve sır anlamında. cinler tekil olarak cinni, çoğu olarak can'dır. onlar da akıl ve irade sahipleridir ve bizim gibi sınanmaktadırlar, sistemleri bizimkilere benzerdir, kemik oranları daha fazladır, daha kısalardır, iki tane sağlı sollu çok küçük boynuzları vardır. uzun süre yaşarlar.
iğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalık olduğu rivayet edilen alem.
(bkz: metafizik)
iğne atılsa dahi yere düşmeyecek kadar kalabalıktır. kocaman bir night club trance muzik çalar. cinler alem yaparlar.
halk dilinde 3 harfli olarakda bahsedilen genel görüş ismiyle bahsedildiğinde duyup koşarak yanına gelıceğine inanılan ateşten yaradılmış fiziki dünyamızda görülmeyen bir alemdir.iblisin peşinden giden cinler şeytan olarak adlandırılır.
1.Cin, "Cenne" kökünden gelen bir kelimedir. "Cennet" ve "Cinnet" de aynı kökten gelir. "Mecnun" kelimesi ise, ism-i mefuldür ve cinne tutulmuş gibi bir mânâya gelmektedir. Biz ona, delirmiş deriz. Cinnin lugat mânâsına gelince, "mestur" demektir. Cin demek; kapalı, görülmeyen demektir. Yani, zatında değil de,bizim için kapalı veya akla kapalı demektir. Ayrıca, birisine gönül vermiş, tutulmuş, tavır ve davranışlarını bizim ölçülerimiz içinde anlamaya imkân bulunamayan kimselere de "mecnun" diyoruz.

"Cennet" de bir bakıma bizim için şu anda kapalı, mestur bulunduğundan, o da cin âleminde, o da gaybî birşey... Cinnet kelimesi, deli olma hâli.. Cin de -Allahu â'lem- bütün bu işler için esbab planında zâhirî âmil, fâil ve faktör olan şeydir.

Cinlerin varlığı, öteden beri münâkaşası yapılagelmiş bir hususdur. Tabii, ruhla, melekle beraber. Aslında, Enbiya-ı izâm, onları görüp müşahede ettikden; Asfiya ile onların mülâkatları oldukdan ve milyonlarca ehl-i keşif onların varlıklarını kabul ettikten sonra maddeden başka birşey görmeyen üç-beş materyalistin münakaşasının ne ehemmiyeti olur ki... Bilhassa,görmediğimiz pek çok varlıkları kabul ettiğimiz bir dönemde, bunların varlığını inkâr etmek hem bir insâfsızlık, hem de lüzumsuz bir inattan başka birşey olmasa gerek...

Hele cinin, dünyanın dörtbir yanında, milyonların iştiğal mevzuu haline geldiği, günümüzde... Ve hele hele, erbab-ı ilim ve irfanın onunla meşgul olduğu bir dönemde!...

Cine itiraz edenler, niye itiraz ederler pek akıl almaz. Acaba, insanlar mevcud olan herşeyi görüyorlar mı ki; cini görmedikleri için itiraz ediyorlar? Biz biliyoruz ki, görme âlemi olarak nazarımıza arzedilen şeylerin ancak milyonda 4-5'ini görebiliyoruz. Yani, milyon çeşit varlık, milyon çeşit mahluk varsa, biz sadece bunların, dördünü veya beşini görebiliyoruz, diğerlerini görmüyoruz. Sonra bir kısım göremediklerimizi aletlerle tesbit etmeye çalışıyoruz. Meselâ; makro-âleme müteallik olanlan teleskopla, mikro-aleme ait olanları mikroskopla, diğer bir kısmını da x ve benzeri ışınlarla tesbit ediyoruz. Belki ileride daha pek çok şeyi, yeni cihaz ve yeni vasıtalarla insanlığın nazarına arzetme imkânları da doğacaktır...

Bu arada bir ilim adamının dediği gibi, her keşfedilen şey, keşfedilmemiş koskoca bir âlemi karşımıza çıkaracaktır. Binaenaleyh, şu âlem-i şehadet, görünmeyen gâyb âlemi üzerinde tenteneli bir perdedir. Cinler, melekler, ruhâniler de o perdenin arkasındadır. Vasıtalı vasıtasız, oraya ıttılaımız ölçüsünde, perde arkası o varlıklarla tanışma imkânı olacaktır.

Meselenin diğer bir yönü de şudur: Cin, ruh nevindendir... Şuurlu bir kanundur. Kütleler, büyük küreler arasında cazibe kanunu gibi bir kanun... Bu kanunla Güne, Küre-i Arz'ı etrafında döndürüyor. Dünya da tacilli bir hareketle, elektronların dönüşü gibi dönüyor. Dünya-Güneş etrafında bu tacilli hareketiyle dönerken,.Güneş tarafından çekiliyor. Bu ilel merkeze (merkez çek) karşılık, bir de anil merkez (merkez kaç) var. Bunlar birer kanundur; izâfî, itibari değerleri olan kanunlar...

Şimdi oıtada hiç bir şey yok derseniz; o da kütle, bu da kütle, küçük olan büyüğün etrafında dönmekte... Evet, şayet ortada bir şey yoksa, bu durum nasil izah edilecek? Bu ister Newton'a göre câzibe, ister Einstein'a göre hayyiz olsun, netice değişmez...

Hem meselâ, bir tohumu ele aldığımız zaman, onda bir ukde-i hayatiye var. Bakıyorsunuz hemen bir yerden rüşeym başını çıkarıyor, filiz oluyor, ot oliıyor, ağaç oluyor; ama, mutlaka kendi cinsinden bir şey oluyor. Bunda bir nümuv (büyüme, gelişme) kanunu var. Bu itibârî, izâfî bir kanundur. Ama bu kanun olmadan neşvünema olamaz. Meselâ, taşı diktiğimiz zaman bu kanun olmadığı için, bir büyüme, bir gelişme müşâhede edemiyoruz...

işte bunlar Allah'ın birer kanunudur, cin ve ruh dediğimiz şeyler bu kabil kanunlardandır. Aradaki fark şudur:

Cazibe (çekim) kanununun aklı, irâdesi, şuuru yoktur. Ama bu cin kanununun, ruh kanununun, melek kanununun aklı, şuuru idrâki olduğu gibi, ayrıca izafî itibârî ve nisbî olmayıp hakiki birer varlığa sahiptirler. Onun için asrın dev mütefekkiri, şimdiye kadar görebildiğimiz tariflerin en câmii, en şumullüsünü, en veciz şekilde şöyle yapıyor: "Ruh zişuur bir kanun-u emridir."De ki: "Ruh Rabbimin emrindendir" (isra - 85) hakikatını, bu kadar veciz takdim etme adeta imkânsızdır."Ruh, ziyahat, zîşuur, nurânî, vücud-u harici giydirilmiş câmî, hakikatdar, külliyet kesbetmeye müstaid birkanun-u emrîdir. Eğer eşyadaki kanunlara Kudret-i Halık,vücud-u harici giydirse, herbiri bir ruh olur. Eğer ruh, vücud libasını çıkarsa, başından da şuuru indirse, yine lâyemut bir kanun olur."Aslında bununla herşey anlatılmıştır. Ruh, sizin en küçük âlemden en büyük âleme kadar hepsinde kabul ettiğiniz kanunlar gibi birer kanundur, fakat şuuru vardır. Kaldı ki, bazı ilim adamlarının iddiasına göre, otlar büyürken onlarda da bir şuurluluk, meselâ; bir kısım mesajlara, tenbihlere cevaplar; çevre ile tanışma, kaynaşma veya irdeme gibi şeyler sezilip müşâhade edilmiştir. Ağaçlarda da öyle... Size, bir dergide, bu mevzuyla alakalı, kaleme alınmış yazılardan birinin hülâsasını arz edeceğim. Yazar diyor ki: "Benim kanaatım buğday ve arpa gibi şeylerin başaklarının şuurlu olduğu merkezindedir. Çünkü yapılan hareketler o kadar şuurludur ki, arpa, buğday vs. de bir şuur, bir akıl, bir idrâk düşünmeden, bu hareketleri izâh etmeye imkân yoktur. "

Meselâ,buğday henüz bir rüşeym ve filiz iken başını topraktan dışarıya çıkarır, etrafına bakar; şayet etrafı iki tane sap çıkarmaya müsâid ve şartlar da elverişli ise, bu durumda iki tane sap çıkarır. Havalar iyi gidiyor, rutubet kâfî, güneş şuaları da besleyici mâhiyette ise, iki filize karar verir. Hatta şartlar müsâit olursa, üç tane bile çıkarabilir. Uç tane sap çıkarınca biliriz ki, şartlar onları beslemeye yeterlidir. Eğer şartlar müsâit görülmezse, bir tane çıkarır. Sanki "Ben ancak bir tane besleyebilirim" der gibidir... Bir ağaç hastalandığı zaman, kendini kuıtarmak için, meyvelerini döküverir. Zirâatla uğraşan çiftçi, ne zannederse etsin, hastalanan meyve değil, hastalanan ağaçtır. Yâni, ağaç; "Ben meyvelere bakamıyacağım, kusura bakmayın. Şu durumum itibâriyle kendime bakmak mecburiyetindeyim. Şimdi, ben, bana lâzımım " demektedir. Biz bugün bunu tam mânâsıyla bilemiyoruz. ileride bütün bu işleri yapan bir mekanizmanın, nebâtların, içinde bunları dikte ettiğini öğreneceğiz. işte bütün bunlar Allah'ın kanunlarıdır.

Hem nasıl hücrenin içinde (DNA) molekülüne, aynı şeyler atfediliyor ve deniyor ki, (DNA) şifre gönderiyor, (RNA) da bir mühendis ve kimyager gibi aldığı şifrelere göre çalışıyor.

Bize göre şuurlu mahlûk sadece cin ve insandır. Hayvanat ise hisle, sevk-i ilâhi ile hareket eder. Fakat onların bu şuurlu hareketlerinin verasında da, yine, Allah (C.C) vardır. Evet herşeyi belli bir noktaya sevk eden, herşeyi belli bir istikâmette geliştiren Allah'tır. Ama, ortada, inkâr edemiyeceğüniz, Allah'ın koymuş olduğu bir de kanunlar var. Bu kanunlar, o kadar müthiş ve hükümfermâdır ki, insan bunlara uzaktan baktığı zaman şuur diyesi gelir... Şimdi, bazı kimseler, etraflarında bunlar olup biterken, cinleri niye inkâr ederler, insan buna cevap bulamıyor ve cini inkâr edenlere "galiba cinnet getirmişler" diyesi geliyor. Çünkü bin tane kanun var, hepsi de aynen cin gibi cereyan ediyor. Demek ki, esasen meselenin imkânında şüphe yok. Mesela, onlar niye elektron akımı türünden bir şey olmasınlar. Dikkat buyurulsun; elektron akımı demiyoruz... Kur'ân-ı Kerim'de Allah, "Cinni mâric ve nâr (ateş) dan yarathk" (Rahman - 15) diyor... Fotonlarla ve Partiküllerle izah edilebilecek gibi birşey... Amma, ne foton ne de partikül, maric-u nardan yaratılmış, insan gibi mükellef, nimlâtif varlıklar... Bu türlü varlıkların olmaması için hiçbir sebeb yok. Olmamasını iddiâ etmek, bir bakıma mûkâbere ve mantıksızca bir iddiâdır.

Esasen, bu mevzuda asıl söz Kur'ân'a aittir ve Kur'ân-ı Kerim'in dediklerinin bilinmesinde yarar var. Kur'ân-ı Kerim, insanı ele aldığı hemen heryerde, arkadan, bir ümmet, bir millet olarak cin taifesinin yaratılışını da anlatmaktadır. Meselâ, insanın "fahhar" gibi "salsal"dan yaratıldığını anlattıktan sonra cin taifesinin üzerinde durur ve "Cinni biz mâric ve nar (ateş ) dan yarattık" (Rahman - 15) ferman eder. Bir çeşit ateşten yaratılmış ama; bu ateş, ne bir şua, ne parıldayıp yanan bir ateş, ne de sadece kömür gibi siyah bir duman. Demek, cinler, maddenin esaslarından olup etrafa şerareler saçan bir ateşten yaratılmıştır. Kur'ân-ı Kerim, cinlerin mâhiyeti mevzuunda; bu kadar malumat veriyor. Nebiler dâhil, ehl-i keşif ve Sahabe-i Kiram arasında cinlerle görüşenler ise, büyük ölçüde onların temessülleriyle görüşüyorlardı. Evet, temessüllerle görüşüyor-konuşuyor ve münasebet kuruyorlardı. Evet, cinler, lâtif bir madde ile zîşuur bir ruha sahip bulunup, bu iki hususun bir araya gelmesiyle hasıl olan ayrı bir buudu ihraz eder ve buudlarının hususiyetine göre temessülleri ortaya çıkarlar. Bu arada aynaların kâbiliyetlerinin, değişik temessüllere, şart-ı âdi olması keyfiyeti de kulakardı edilmemelidir.

Lâtif şeyler olan cinler, madde âlemine ait "nar ve maric"ten bir takım varlıklar olmakla beraber, tıpkı bizim gibi, maddeye kumanda eden bir ruha sâhiptirler ve zîşuurdurlar. Zîşuur olmaları yönüyle câmidler ve diğer canlılardan ayrılıp, tıpkı bizim gibi şuurlular, idrâklılar, mükellefler sırasına girerler. Onun için onlar da, bizim gibi, Allah'a inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak; zekât vermekle mükelleftir: Yalnız, mâric ve nardan yaratılan cinler, bir çok hususlarda bizim gibi olmanın yanında, temessül de ederler. Yani cinler, rüyalarda bir kısım insanların mânâ âlemine girdikleri gibi, rüya dışında da temessül eder ve insanların yaşadığı alemi onlarla paylaşabilirler. Sen; babanı, amcanı, dedeni, nineni rüyanda gördüğün, onların temessülâtına şahit olduğun... kezâ, berzah aleminde bir kısım tabloları müşâhede ettiğin gibi, cin âlemi de, dâima temessül edip yeryüzünde insanlara görünebilirler. Fakat bu onların asıl hüviyetleri değildir. göründükleri insanların mir'at-ı ruhlarına (ruh aynalarına) aksediş şeklidir. Yani alıcının kabiliyet ve istidadına göre bir aksediştir. Onun için, cinleri, Hz. Ömer (r.a) başka, Ebu Hüreyre (r.a) başka, Ebu Zerr (r.a) 'de başka şekilds müşâhede etmişlerdir. Meselâ, ibn-i Mes'ud, Resulullah'ın (S.A.V) yanında bir gölge şeklinde müşâhede eder. Hz.Ömer, zaif nahif bir insan şeklinde, EbuZerr ise, daha başka surette... Bu müşâhedeler gösteriyor ki, cinlerin temessül keyfiyetleri başka başkadır.

Şimdi biraz da cinlerin çağrılmasına temas edelim. Bugün, hususiyle sosyete arasında, değişik cemiyetler, değişik ad ve ünvanlarla, bu işle iştigâl eden bir hayli insan var. Büyük ölçüde, bu metapisişik cemiyetler, daha ziyâde cin çağırma, ruh çağırma işleriyle meşgul oluyorlar. Evet, daha önceleri "Ruh ve madde" daha sonra "Ruh Dünyası" dergisini çıkaranlar, onların okuyucuları ve öyle düşünenler, daha çok bu meselelerle meşgul oluyorlar. Hatta meseleyi daha da ileriye götürerek, ruhların ve cinlerin fotoğraflarını çektiklerini iddiâ ediyorlar: `Cinler ve ruhlar bizim hakimiyetimiz altına girebilirler mi? Elimizdeki imkânlarla onları görebilmemiz mümkün mü, değilmi?"Bunların her zaman münâkaşası yapılabilir...

Cinleri çağırıp teşhir etme meselesine gelince, âhirzamanda cinlerin içine girme çok daha ilari seviyede olacak. Belki çok meselelerde, yâni, âlem-i şehâdete ait meselelerde -çünkü onlar da gaybı bilmezJer- bunlar vasıtasıyla haberler elde etme; cinlerle alâkalı istihbârat teşkilâtları kurma, cinlerin ruhuna daha uygun işlerde onları kullanma meselesi, bugünkü araştırmalarla ilmî gelişmeler içinde mümkün görülmektedir.

Cin çağrıldığına dair o kadar çok şeyler duyuyor ve okuyoruz ki, artık bu mesele günümüzde herkesin kabullendiği bir mesele haline gelmiştir. Bu cümleden olarak kendimle âlâkalı bir hususu anlatacağım: Bir hastaya bir kitap götürüyorum. Ben henüz merdivenlerin dibindeyken hasta, çığlık çığlığa "O kitabı kabul etmememi istiyorlar" diye bağırıyor. Keza hasta kitabın içinde ne olduğunu bilmediği halde, kitabı koynuna koyarken: "Hz. Hamza geldi diye kaçıyorsunuz değil mi? diyerek bağırmaya başlıyor. Çünkü o kitabın içinde Hz. Hamza'nın ismi vardı. (Kitap, Bedir Ashabının isimlerini ihtivâ ediyordu...)

Kezâ; hayır müesselerinden birinde hizmet veren bir arkadaşımızın, kaldığı binada, zaman zaman eşyânın hareketine, kapı kollarının zorlanmasına, sağda-solda gezenlerin olduğuna dair müşahedeler olmuşdu ki, fakir de orada birkaç saat kalmış ve bu zaman zarfı içinde pekçok hadiseye şahit olmuştu...

Psikiyatri mütehassısı olan bir arkadaşımız burada yedek subaylık yaparken, bir zamanlar şâhit olduğu bir vak'ayı bana şöyle anlatmıştı: "Bir yerde, fincan kullanarak ruhları çağırıyorlardı. Fincan belli harflere uğrayarak sorularımıza cevap veriyordu. Ben elimi fincanın üzerine koydum, fincanın hareket ettiğini gördüm. Fincanın, masa üzerindeki harflerin, rakamların karşısına gittiğini dikkatle takip ettim. Derken, bir aralık ruhları çağırırken şeytan geldi. "-Kimsin?" dedik. "-Şeytan!" diye yazdı ve ürperdik. Hazret-i Adem'den beri, insanlığın ezelî hasmı, hem de davet edilmeden gelmişti. Aklıma geldi; dedim: -Sana Meyve'nin altıncı meselesini okusam dinler misin?

- Dinlerim, dedi ve okumaya başladım.

- "Hem nasıl ki: Bir hârika şehirde milyonlar elektrik lâmbaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lâmbaları ve fabrikası sekiz bedahetle elektriği idâre eden ve lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştiâl maddelerini getiren bir mu'cizekâr ustayı ve fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlar ile sevdirir. " Nasıl buldun?

- Evet, güzel. Ben okumaya devam ettim.

- "Aynen öyle de, bu âlem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lâmbaları, bir kısmı -kozmoğrafyanın dediğine bakılsa- küre-i arzdan bin defadan daha büyük ve top güllesinden yetmiş defa daha sür'atli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor; yanma maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyâde büyük ve bir milyon seııeden ziyâde yaşıyan ve bu misâfirhane-i Rahmâniyye'de bir lâmba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar odun yığınları lâzımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmâyan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lâmbaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir... O derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla bu meşher-i a'zam-ı Kâinâtın Sultânı'nı Münevveri'ni, Müdebbirini, Sânii'ni, o nurâni yıldızları şahit göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir. Perestiş ettirir." Buna karşı çok şiddetli şekilde "- Hayır hayır" yazdı.

- Şimdi iyi dinle: "Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda hârika ve hassas nizamlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryâklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir." Tamam mı?

- Tamam.

- "Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dörtyüz bin çeşit nebatat,ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryâklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyâde mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane-i kübrâsının eczası olan Hakim-i Zülcelâl'i hatta kör gcizlere de gösterir, tanıttırır.'.' Bir şey sormama lüzum kalmadan itirâzı bastı:

- Hayır, hayır...

Ben okurken, misâllere "Evet" misallerin gösterdikleri hakikatlara "Hayır" çekip durdu. Ve sonra, kendisine`Cevşeni okuyayım mı?'diye teklif ettim. "Oku" dedi. Ben Cevşen'ül-Kebir'i okurken, fincanın üzerine elimi koydum, o kadar sür'atli hareket ediyordu ki, parmağımla zabtedemi' yordum. Bir aralık düştü. Bir ara da "Bırak şıı gırgırı" diye yazıverdi.. .

Bu hususta büyük bir zât diyor ki: "Şu asırdâ bir kısım kimseler maddî vücudlannı atıverseler, şeytan olurlar. Şeytanlar da maddî vücut giyiverseler bu devirdeki bir kısım insanlar gibi olurlar. " insan ve cin şeytanlarının dikkat edildiği zaman tabirleri, ifâdeleri, idiyomları hep aynıdır. "Bırak şu gırgırı"... Ne kadar da insan suretinde olanlarınkine benziyor!. .

Bazıları "Ruh çağırıyoruz" diyorlar ama, aslında, gelenlerin cinler olması daha kuvvetlidir. Böylece onlar cinne, şeytana maskara oluyorlar. Bu iş daha ciddi, daha derin ele alındığı zaman, belki faydalı şeylere medar olabilir zannediyorum. Şimdikilerin yaptıkları maskaralıktan başka birşey değil...

(asrın getirdiği tereddütler)
Eti fabrikasına gidenler meraklarını giderebilirler.
vardır efendim.. ama cinlerle büyü ile uğraşmak falan günahtır ama ermiş kimi kişiler için falan değil.. kuran da cinlerin etkisine giren insanlardan iyi bahsedilmez..

cinlenmiş kişiler vardır.. allah ın izni olmadan şeytanlar, cinler insanlara zarar vermez.. bazen kulun hatası falan olur ve cinler musallat olur.. çok çeken vardır böyle..

köylerdekiler görebilir genelde cinleri. uzaylı olarak görünenler cindir genelde belki hep.. uzaylı olabilir bir şey demiyorum o konuda ama cinler uzaylı kılığına girip, insanlarla dalga geçebilirler..

maddeye ve ruha dönüşme özellikleri vardır. ruh a inanırlar bu yüzden ama tekrar dirilişe inanmayanları varmış. müslüman cin kafir cin bunlarda da varmış..

size annemin dedesinin tanık olduğu bir olayı anlatacağım. daha öncede sözlükte yazmıştım. hikaye ye ailece tanık olmuş oluyoruz yani. dedemiz iyi tanınmış biri idi. zaten başkaları da şahittir..

efendim olay annemin dedesinin ki burada kısaca dede diyeyim, kuran kursu ile başlıyor çocukluğunda.. bir çocuk varmış ve hoca demiş ki: buna karışmayın. kapıyı sırayla örtermiş çocuklar. sıra bu çocuğa gelmiş. çocuk ya bunlar, illa sen örtecen, o da örtmem demiş. ısrar etmişler. sonra çocuk sinirlenmiş, kolu uzamış ve kapıyı örtmüş.. diğer çocuklar çok korkmuş swh

hoca ben size bunla uğraşmayın demedim mi demiş..

işte efendim, bu cin müslüman cinlerdenmiş.

zamanla dedemle arkadaş olmuş bu öğrenci. demiş ki, şuraya gel ve adımı şu şekilde söyle demiş(bende kalsın burası .. swh) .

zaman geçmiş dedem büyümüş falan. aklına o cin arkadaşı gelmiş. gitmiş dediği yeere atıyla ve dediği şekilde çağırmış cini. bir kadın gelmiş. kadın da cinmiş ve demiş öldü o. kocam olurdu demiş. işte bunlar şekil değiştirebiliyorlar. o yılan kılığına girip, deredeki çamaşır yıkayan bir kadının yanına sokulmuş. galiba şeytana uyuyor, kadının bacağı falan açık, yakınına gidiyor..

kadında bu yılan kılığındaki cini, çamaşır tokmağı ile öldürüyor..

dedem çok korkmuş ve atıyla ayrılmış oradan..

işte böyle arkadaşlar.. cini gören günümüzde kişiler vardır. mesela adnan oktar.. biri kaçırılmış ve cinlerin dediği gibi plakası falan tutmuş. cinlerin söylemi ile bulmuşlar onun anlatımına göre.. allah bilir artık..

cinler çok korkanlara görünmezlermiş genelde çünkü öldürürüz, başımıza iş gelir diye. çok cin gibi insanlara da görünmezlermiş, bizi zekasıyla kullanır diye falan galiba.. işte orta durumdakilere çok görünürlermiş..

köylere giderseniz, cin hikayelerine rastlarsınız..

edit: nerde çağırdığını sildim, ben de kalsın. bu arada uzaylı olarak görünen olayların çoğunun cin olduğu söylenir. bu konuda Türkiye (bkz: mit)'de bunun bürosu, bölümü var denir. (bkz: cia) ve (bkz: kgb) gibi istihbarat birimlerinin pisijik olayları, yani cinleri kullandığı söylenir ve bence de kullanıyorlar olabilirler.
bizimle ayni mekanda farkli boyutta var olan alem.
cin şişeleri ile dolu olan bir mini bardır sıcaklık değerleri +1 ila +3 arasında değişir.
farklı bir boyutta yaşayan alem. bildiğim kadarıyla:

insanlara zarar verebilirler.
göründüğü söylenir genellikle köy yerlerinde. (bizim köyde gören bayağı kişi varmış ondan dolayı diyorum.)
çok hızlı hareket ederler.
"bir de insan beynini kontrol ediyorlar." diyorlar.
zannedildiği gibi değildir işin aslı (bkz: insan vs cin)
içinde cinlerin yaşadığı varsayılan alem. hakkında henüz çok şey bilinemediğinden en çok atıp tutulan alemdir zannımca.
Genelde koy yerlerinde gorulen varliklar. Neden koy yerlerinde? Kanimca koy yerlerindeki insanlar saf olur, ondandir. Size dedemin yasadigi bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Dedem koyde tarla beklemeye gidermis aksamlari. Yine bi aksam tarlaya giderken onunden tilki gecmis. Yanindaki kopegi kovalattirmis falan ama nafile. Kopek bisey gormuyormus. Daha sonra onunden domuz gecmis, kopek yine gormemis daha dogrusu gitmiyormus oraya dogru. Dedemin jeton yeni dusmus dua falan okumusta gecmis.
korku hikayeleri ve filmlerine çokça konu olan insanların varlıklarını kuran ve tevrattan anladığı gözle görülemeyen ama bizimle bu dünya da yaşayan canlılardır. akşam saatlerinde insanları çarpacakları düşünülürken sabahları insanlar sikini bile takmaz.
Dünya üzerinde bizden kat be kat kalabalık bir alemdir. Rivayet edilir ki peygamberimiz "onları görebilseydiniz oturacak yer bulamazdınız" demiştir.
Başka bir alem.

Herkes köy hikayesi anlatabilir bu konuda fakat islam alimleri de korkulacak varlıklar olmadıklarından(iman edenler için) ayrıca hassas, cahil, yaramaz ve çocuksu olduklarından bahseder. yine de bu sebeplerden ötürü kızdırılmamalılar ve rahatsız edilmemeliler.

Ortadoğu efsaneleri...
18 bin alemden yalnızca biri.
cinlerin, insanlar gibi müslüman olanı ve olmayanı vardır.
bir bedene sahip olmadıkları için insanların ve hayvanların bedenine yerleşirler. çünkü bir bedene sahip olmak onlar için çok büyük bir şeydir. tabii bunu kafir olanları yapar. bu şekilde girdikleri bedenden beslenirler.
insanlara musallat olan bu kafir cinler, kişiyi ölüme kadar götürebilecek derecede zarar verebilirler. kurtulmak için ilmi olan birinden yardım alınması gerekir.
ayrıca kendi alemlerinden, insanların alemine geçebilmek için aynaları da bir araç olarak kullanabilirler. bu nedenle ayna karşısında çok vakit geçirilmemesi gerekir.
Fizik bilmi geliştikçe yeni keşifler arttıkça aşikar olacak alemdir.
Olmayan alemdir. Eti cin var ama portakalli, oh mis.
inanmayanlara musallat oldukları söylenir. \'Cin\' denildikçe sayılarının arttığını söyleyenler de olmuştur. Alternatifi ise \'üç harfli\' dir.
çok alem olan alemdir.
zebaha kadar den dens dens. koko ve esrar sarma gırla, içkiler su gibi akıyor.
akıllara bir zamanlar (galiba 1 nisandı amk) uludağ sözlükte yaşanan kış kış cinler kış kış vakasını getirmiştir.
sikerler.götünden kan alırlar.
ne olursa olsun bulaşılmaması gereken alemdir bende dalga geçerdim espiriler yapardım cinli minli bir gece rüya gördüm bizim evde bir sürü kadın erkek çocuk var doluşmuşlar eve sonra ertesi gün hiç beklenmedik anda misafir geldi ev rüyamda ki gibi kalabalık oldu buda böyle yaşadığım olay.
güncel Önemli Başlıklar