1. 1.
    fr. sifonyer.

    tr. (bkz: komodin)
    fr. (bkz: commode)
    alm. (bkz: kommode)
    ... kani ronik