1. 1.
    fr. ar$iv, arsiv binasi, belge.
    ... vermilion