1. 1.
    (bkz: entry nick uyumu)
    1 -1 ... keyfkahyasi