prad bitt

  1. 7.
    (bkz: spoonerism)
    0 ... other