iki kelimesinden biri para olan insan

  1. 11.
    (bkz: napoleon kompleksi)
    0 ... this