1. 1.
  idari yargı alanındakı vergı uyusmazlıklarını cozumleyen ilk derece mahkemelerıdır. vergı mahkemelerı; danıstay ın ilk derece mahkemesı olarak baktıgı davalar dısında kalan ıptal ve tam yargı davalarını cozumler.
  ... mini
 2. 2.
  a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
  b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
  c) Diğer kanunlarla verilen işleri,
  çözmekle görevli, tek hakimle aldıkları kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz, kurul halinde aldıkları kararlara karşı ise Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğu mahkemelerdir.
  ... asdoper