1. 1.
    (bkz: snne be slk)
    ... iki acayip adam