1. 1.
    Budur: https://youtu.be/BFZPbRa76Bg
    ... zsvnc