1. 1.
    Annenizin sevinecegi eylemdir.
    2 ... mayom neyim yok benim