1. 1.
  merak edilen bir sorunsal.

  1 erkek 1 kadın ya da 2 erkek ya da 2 kadın ya da grup halde bir evde sevişenleri kendilerinden başka kimse görmezse zinanın ceza olması ne anlamı olur????

  (bkz: kafamda deli deli sorular)
  -1 ... bdsm hayrani slut girl
 2. 1.
  islâm hukukunun Hanefi mezhebi uyarınca, zina suçundan bahsedebilmek için şu şartların varlığı gerekir:

  1-Fail mükellef (yükümlü –tam ehliyetli-), yani aklı başında ve ergen –buluğa ermiş-âkıl(e) ve bâliğ(a)olmalıdır.

  2-Fail iradesiyle (ihtiyarıyla –bilerek, isteyerek-) cinsel ilişkide bulun-muş olmalıdır.

  3-Cinsel ilişki bir kadınla erkek arasında olmalıdır.

  4-iradeleriyle cinsel ilişki kuran kadın ve erkeğin arasında nikah akdi bulunmamalıdır.

  5-Cinsel ilişki kuran kadın ve erkeğin arasında, “satın alma mülkü” yani efendilik cariyelik ilişkisi bulunmamalıdır.

  6-şüphe bulunmamalıdır. Yani fail, cinsel ilişkide bulunduğu kişiyle kurduğu cinsel ilişkinin, islâm dinine göre meşru –helal-olduğunu düşünme-melidir.

  7-Erkek, kadının ön tarafından, cinsel ilişkide bulunmalıdır.

  islâm hukuku uyarınca zina suçunun ispatı, tanık vasıtasıyla ya da failin (faillerin) söz konusu suçu işlediğine dair beyanı, yani ikrarı ile söz konusu olur.

  Zina suçunun tanıkla ispatı için özel ispat şartı aranmıştır. şöyle ki diğer suçlarda olduğu gibi bu suçun ispatı için iki tanık yetmemekte, dört erkek tanığın zina fiilini gördüklerine dair tanıklık etmeleri gereklidir. Zira Nisa Su-resi‟nin 15. ayetinde “kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhine dörd şahid getirin”denilmektedir.

  Zina fiilini gözleriyle görmüş olan (mükellef –tam ehliyetli-, hür, adil, basîr –görüp anlayan-erkek) tanıkların, mahkemede –hakim huzurunda-toplu olarak, aynı mecliste –oturumda-hep birlikte “zina suçunun faillerini, "iğnenin sürme kabına girdiği gib"i, cinsel ilişkiye girerken gördüklerine dair” tanıklık etmeleri gerekmektedir. Tanık sayısında azalma olması, suçun sübut bulmasını önlediği gibi, zina fiilinin olduğuna ilişkin tanıklık edenlere de zina iftirası (kazf) suçunun cezası verilmesini beraberinde getirir.
  1 ... monk of monkmountain
 3. 2.
  laik tc'de yaşadığımız için bir önemi yoktur.
  ... selia
 4. 3.
  islam hukuku:

  Zina suçunun tanıklar vasıtasıyla sübut bulması için, adil olup olma-dıkları hakim tarafından araştırılmış olan dört erkek tanığa hakimin sorması ve tanıkların cevaplandırması gereken sorular şunlardır:

  1-Erkeğin cinsel organının, kadının cinsel organına dahil olup olmadığını “zinanın hakikatini” sorar, çünkü her “haram” cinsel yakınlık zina değildir.

  2-Zinanın nasıl olduğunu sorar; bir kimseye zorla yaptırılan zina, had cezasını gerektirmez.

  3-Zina yapan kişinin hangi kadınla zina yaptığını sorar; burada amaç şüphenin var olup olmadığının anlaşılmasıdır. Kişi, cinsel ilişki kurmasında islâm hukuku gereği, mani hal olmayan, karşı cinsteki kiiiyle, cinsel ilişkiye girmiş olabilirki tanıklar bu durumu bilmeyebilirler.

  4-Zina fiilinin nerede yapıldığını sorar; çünkü islâm ülkesi dışında (dar-ül-harbte) yapılan zina, had cezasını gerektirmez.

  5-Zinanın ne zaman yapıldığını sorar; Ģöyle ki zina eylemi, çocukken, çıldırmışken, ya da “uzun zaman” evvel işlenmiş olabilir. (Uzun zamandan kasıt, bir aydır.) Uzun zaman evvel yapılmış zinadan ötürü had uygulanmaz; ancak kişi kendisi uzun zaman önce zina yaptığını ikrar ederse, zina haddi uygu-lanır.

  şahitler hakimin sorduğu bu sorulara gereken cevapları verir ve (sürmedanın içindeki mil gibi) erkeğin cinsel organının, kadının cinsel organının içine girdiğini gördüklerine tanıklık ederlerse zina suçu sabit olmuştur.
  ... monk of monkmountain