1. 1.
    (bkz: up)
    (bkz: aramaya inanmak)
    2 ... moltke