1. 1.
  güney azerbaycan ve tüm turan ülkelerinin ozanı araz elses'in iran'a ithaf ettiği şarkıdır.

  Sözleri şu şekildedir:
  Otuz milyonluq ulusam!qalxıb ayaqlanmışam! / Otuz milyonluk ulusum! Kalkıp ayaklanmışım!
  Boynubükük yaşamaqdan,yorulub usanmışam! / Boynu bükük yaşamaktan, yorulup usanmışım!
  Varlığıma yiyələnib,kimliyimə varmişam! / Varlığıma (özüme) dönüp, kimliğime ulaşmışım!
  Qarşımdaca şitil olma!əzilib,leşolarsan! / Karşımda fidan olma! ezilip, leş olursun!
  Yazıq sana Iran adlı pozuq ölkə yə yazıq! / Yazık sana iran adlı bozuk ülkeye yazık!
  Yürütdüyün siyasətə,tutduğun yola yazıq! / Yürüttüğün siyasete, tuttuğun yola yazık!
  əlin açılmış,oxunmuş qaçaq yolun yox yaziq! / Elin açılmış, okunmuş kaçacak yolun yok yazık!
  Mən odam odla oynama!alışarsan yanarsan! / Ben ateşim ateşle oynama! tutuşursun yanarsın!
  Mən dağam!susmuş yanardağ!qurşunlar mana neyler! / Ben dağım! susmuş yanardağ! kurşunlar bana ne eder!
  Gecəgündüz qazmaqdasan!qazma dağlara neylər! / Gece gündüz kazmaktasın! kazma dağlara ne eder!
  Yaz gəlince yenə açar,köksümdə lalagüllər! / Yaz gelince yine açar, göğsümde lale güller!
  Sənsə qazdıgın quyular içində quylanarsan! / Sen ise kazdığın kuyular içinde dibi boylarsın!
  Təbrizin daşqazanıyam!qaynayıb daşmaqdayam! / Tebriz'in taş kazanıyım! kaynayp taşmaktayım!
  Sanki susmuş yanardağdım,püsgürüb,daşmaqdayam! / Sanki susmuş yanardağdım, püskürüp, taşmaktayım!
  Qurtuluşun delisiyem qoynuna qoşmaqdayam! / Kurtuluş delisiyim koynuna koşmaktayım!
  Daşolub keçmə qarşima!əzilib leşolarsan! / Taş olup geçme karşıma! ezilip leş olursun!

  Bu sözler internet sitesinden alınmıştır: http://www.arazelses.com/music.htm#yaziqsana
  Youtube'daki versiyonunda sözler biraz daha farklıdır: https://www.youtube.com/watch?v=cVZZkCLXiNg+

  edit: ə şeklinde çıkan html kodları aslında ters e'dir. zall adam akıllı bir utf-8 charset yükle şu sözlüğe. *
  ... karbonat bazli yasam formu
 2. 2.
  Tamam anliyoruz Evet...
  -1 ... uykuhuzurverir