1. 1.
    ishalse durum daha da vahimdir.
    ... konkordato