1. 1.
  çalışan kişilere yılda bir kere kullanmak üzere verilen tatil süresi, izin durumu.
  ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
  MADDE 53. - işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

  Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

  işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
  Az olamaz.

  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

  Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

  Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi
  MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

  Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.

  işçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.

  işçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

  Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.

  Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
  MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

  işçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).
  Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
  işçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
  Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
  66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.
  Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
  3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
  işçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
  işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
  işveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
  Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
  Yıllık ücretli iznin uygulanması
  MADDE 56. - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

  Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

  Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

  işveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

  Yıllık izin ücreti
  MADDE 57. - işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

  Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır.

  Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.

  Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

  Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.

  Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

  izinde çalışma yasağı
  MADDE 58. - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

  Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
  MADDE 59. - iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

  işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez
  izinlere ilişkin düzenlemeler
  MADDE 60. - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

  Sigorta primleri
  MADDE 61. - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.

  Ücretten indirim yapılamayacak haller
  MADDE 62. - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz
  8 ... mavi
 3. 3.
  özel sektörde belli bir tarihi veya belli bir zamanı hatta kesinliği olmayan, ama devlette genelde istediğin zaman kullanabileceğin izindir.

  (bkz: memur olmanın avantajları)
  ... palta
 4. 4.
  sosyal hakkınız olmasına rağmen şerefsiz patronun sen yokken işler idare edebilebiliyorsa sen niye burdasın dediği insanı cinnetin eşiğine getiren, sinir krizi geçirttiren hadisedir.
  1 ... saturn
 5. 5.
  Yıllık izin, iki kelimeden oluşan, çalışanlar tarafından oldukça hoş karşılanan mutluluk içeren bir sözcük gurubudur. Bu grupta mutluluk kaynağı 2. kelimedir.
  izin kelimesi çok kutsal bir kelimedir. insanın hayatına erken yaşlarda girer.
  Örn: çocuğun dışarı çıkmak için izin istemesi gibi
  Yıllık izin ise; izinin belli bir dönemde aldığı addı

  edit:bu bir birinci entrydir ve tanim yapma heycanıyla yazılmıştır
  1 -4 ... venividivici
 6. 6.
  adalet bakanlığının yayınladığı bir genelge ile bir yıl içerisinde 3 defadan fazla kullandırmadığı izindir.
  ... 1001
 7. 7.
  i$verenlerin ibnelik yapmasina sebep olan izin turudur.
  cali$anin yillik izine cikmamasi icin binbir dolap cevirebilirler.
  "yazin yillik izin mi kullanilir ya? ki$in cikarsin izine" diyeni bile gordukten sonra ruh bedenden ayrilsa ne gam ne keder.
  2 ... antistar
 8. 8.
  gazetelerdeki köşekadıları bunların hep bir bölümünü kullanırlar.
  ... dedirten durum
 9. 9.
  iyi niyetli patronların olabildiği iş yerlerinde bir yılı dolmadan da kullanılabilen izindir. * * ayrıca bu izinin kullanılması için bütün bir yıl beklenmesine karşılık izin sanki 1 günmüş gibi çabucak geçip bitmektedir. tatil bittiğinde iş yerine tekrar uyum süreci uzun ve sancılı olmaktadır.
  ... cece
 10. 10.
  bazı dingil kurum amirlerinin pazartesiden cumaya kadar 5 gün izin kullanma dilekçelerini geri gönderip 7 gün kullandırmak zorunda bıraktıkları izin. *
  ... 1001