1. 1.
    Evren bir hizmet ve vazife ortamıdır. Her varlık tezahür ederek bu kozmik vazifenin kendisine düşen kısmı ile meşgul olur. Vazifesini kendi seçen varlık, bilgisini de vazifesine uyacak seviyede kurar. Bu durumda varlık, kozmik vazifenin yalnızca kendi bilgisine göre yürüttüğü kısmından sorumludur. Bilgisinin dışında kalan kısımlar varlığın sorumluluğunda bulunmaz. Başka bir ifadeyle; varlık, tezahür sürecine bilgisi oranında katılır.

    Bütün'ün denge ve uyumu, ancak her varlığın bilgisinin sorumluluğunu yerine getirmesiyle sağlanır. Bilginin sorumluluğunu yerine getirmek demek, varlığın kozmik ilke ve yasalardan kendi seçtiklerini en mükemmel şekilde uygulaması demektir.

    insana sorumluluk yükleyen bilgi, kitabî bilgi değildir. Bizzat uygulanarak ya da derin bir sezgiyle gerçekliği varlık tarafından idrak edilmiş ve hazmedilmiş olan bilgidir. Böyle bir bilgi, hangi kaynaktan gelmiş olursa olsun, artık o insanın öz malı haline gelmiş ve bir yaşam düsturu olmuştur.

    Hiç kuşkusuz insan bilmediği için yapmadığı ya da bilmeyerek yaptığı hareketlerden dolayı sorumlu tutulamaz. insan, kendisinden daha güçlü bir iradenin tehditleri ya da vaatleriyle yaptığı hareketlerden dolayı da sorumlu değildir. Çünkü insan kendi bildiğine göre değil, o üstün gücün iradesine göre davranmıştır. Bu durumda hesap sorulması gereken taraf insan değil, insan üzerinde hegemonya kurarak hareketlerini kendine has metotlarla yönlendiren o zorba iradedir. insanın hareketlerinden sorumlu tutulabilmesi için, bilerek davranmış olması gerekir.
    ... nirvana