1. .
  bir dpt klasiği detaylar aşağıdadır.
  hedefler büyük bir ihtimalle tutacaktır. ama bu anlık sapmalar olmayacağı anlamına gelmemelidir. işadamları, yatırımcılar, stratejik planlarında, belli yanılma ve gecikme payları bırakarak, verileri dikkate almalıdırlar. *

  işte rakaamlar

  Yıllık büyüme hedefi yüzde 5.6`

  Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) hazırladığı ve 2008-2010 dönemini kapsayan 3'üncü Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Program döneminde, yıllık ortalama yüzde 5.6 oranında ekonomik büyüme hedefleniyor.

  Türkiye'nin buna göre gelecek yıl yüzde 5.5, 2009 ve 2010 yıllarında yüzde 5.7 oranında büyümesi öngörülüyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın ise 2008 yılında 719.9 milyar YTL, 2009 yılında 791.4 milyar YTL, 2010 yılında da 869.9 milyar YTL'ye çıkması bekleniyor.

  Kişi başına milli gelirin 2008 yılında 6 bin 456 dolara, 2009 yılında 6 bin 969 dolar ve 2010 yılında 7 bin 466 dolara yükselmesi hedefleniyor.

  Enflasyon hedefi yüzde 4

  Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde nokta hedef olarak belirlenen enflasyon hedefleri, tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde değişimi ile hesaplanan yıl sonu enflasyon oranı üzerinden tanımlanırken, üç yıllık bir dönem için açıklanıyor.

  Programa göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 4 olması öngörülürken, 2010 yılı için herhangi bir tahminde bulunulmadı. Programa göre, enflasyon hedeflerinin hükümet ve Merkez Bankası tarafından birlikte belirlenmesi uygulamasına program döneminde de devam edilecek.

  1.4 milyon kişiye istihdam

  Program döneminde yıllık ortalamada reel olarak özel tüketim harcamalarının yüzde 6.4, özel sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 7.8, kamu tüketim harcamalarının yüzde 3.7 ve kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 0.7 oranında artması öngörülüyor.

  istihdam olanaklarını artırıcı uygulamaların da etkisiyle program döneminde, yaklaşık 1.4 milyon kişiye yeni istihdam yaratılması hedefleniyor. iş gücüne katılma oranının ise gelecek yıl yüzde 48.5, 2009 yılında yüzde 48.8, 2010 yılında ise 49.3'e çıkması bekleniyor.

  Turizm gelirleri ve cari açık

  Program döneminde dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan canlılığın ve büyüme hızının bir miktar yavaşlamakla beraber sürmesi bekleniyor. Bu çerçevede program dönemi sonunda, ihracatın yıllık ortalama yüzde 11.1 oranında artarak 137.5 milyar dolara, ithalatın ise yıllık ortalama yüzde 9.5 oranında artarak 202 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

  2008 yılında 19 milyar dolar olarak öngörülen turizm gelirlerinin, 2010 yılında 20.5 milyar dolara çıkacağı bekleniyor. Bu çerçevede cari işlemler açığının, GSYiH'ye oranının orta vadede yüzde 6'lar civarında seyredeceği, 2008 yılında yüzde 6.4, 2009 yılında yüzde 6.3 ve 2010 yılında yüzde 6.2 olması öngörülüyor.

  Program dönemi boyunca ödemeler dengesi finansman yapısında iyileşme ve bu kapsamda uzun vadeli sermaye girişleri ve doğrudan yabancı yatırımların payında artış bekleniyor.

  Kamu kesimi fazlası 2008'de açığa dönüşecek

  2007 yılında yüzde 0.4 olacağı tahmin edilen kamu kesimi fazlasının GSYiH'ye oranının 2008 yılında açığa dönüşmesi, daha sonra tekrar fazlaya dönerek 2010 yılında yüzde 2.3'e yükselmesi öngörülüyor.
  ... pilotmont
 2. .
  devam

  Genel devlet dengesinde de benzer trendin gerçekleşerek GSYiH'ye oran olarak, 2007 yılında yüzde 0.2 olan fazlanın 2010 yılında yüzde 2.1'e yükselmesi hedefleniyor.

  Program dönemi boyunca faiz gideri ve özelleştirme geliri hariç kamu kesimi fazlasının GSYiH'ye oranının yüzde 7'ler seviyesinde olması bekleniyor.

  2007 yılında yüzde 43.3 olması beklenen genel devlet harcamalarının GSYiH'ya oranının, faiz giderlerindeki düşüş sonucunda 2010 yılında yüzde 40.6'ya gerilemesi hedefleniyor.

  2007 yılında yüzde 35 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı harcamalarının GSYiH'ye oranının, 2010 yılında da aynı seviyede olması, bu yıl yüzde 43.5 olacağı tahmin edilen genel devlet gelirlerinin ise GSYiH'ye oranının 2010 yılında yüzde 42.7 olması bekleniyor.

  2007 yılında yüzde 31.8 olacağı tahmin edilen sosyal güvenlik primleri dahil vergi yükünün (vergi red ve iadeleri hariç) GSYiH'ye oranının, 2008 yılında bir miktar artmakla birlikte dönem sonunda yüzde 31.3'e gerilemesi tahmin ediliyor.

  Devam eden özelleştirme işlemleri sonucunda KiT sisteminin faiz dışı fazla içindeki payı önemli ölçüde azalması planlanıyor. 2006 yılında GSYiH'nin yüzde 0.62'si kadar faiz dışı fazla veren KiT sisteminin, 2010 yılında GSYiH'nin yüzde 0.22'si kadar faiz dışı fazla vermesi de bekleniyor.

  Özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun; tütün, elektrik dağıtımı, petrokimya ve telekomünikasyon alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra şeker üretimi ve liman işletmeciliğindeki payının azalması öngörülüyor.

  Kamu net borç stokunda düşüş

  Kamu net borç stokunun GSYiH'ye oranında program dönemi sonunda 2007 yılına göre 11.2 puanlık bir düşüş hedefleniyor.

  Programa göre, yerel yönetimlerin merkezi yönetim bütçesinden aldıkları payları artırmaya yönelik tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda, merkezi yönetim bütçe harcamaları 2008 yılında 2.6 milyar YTL, 2009 yılında 4.2 milyar YTL ve 2010 yılında 4.5 milyar YTL daha artacak.

  Yatırım programının rasyonalizasyonu çalışmaları çerçevesinde, 2007 yılında 5.8 yıl olacağı tahmin edilen stokun ortalama tamamlanma süresinin 2010 yılında beş yılın altına indirilmesi planlanıyor.

  Maaşlar hedeflenen enflasyona göre belirlenecek

  Devlet Planlama Teşkilatı, kamu kesimindeki ücret ve maaşların 2008 - 2020 döneminde de hedeflenen enflasyon dikkate alınarak belirlenmesini öngördü.

  Program döneminde, kamudaki personel istihdamına ilişkin sınırlamalar devam ederken, performansa dayalı ücret sistemine geçilecek. KiT'lerde mal ve hizmet fiyatları, piyasa şartlarına uygun belirlenecek ve Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinde üretim merkezi olmasına çalışılacak.

  Programda, önümüzdeki üç yıllık süreçte, makroekonomik politikalara ilişkin bazı hedefler şu şekilde sıralandı:

  * ihracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürülecek
  * istikrarlı bir büyüme için mali disiplin korunacak, anti enflasyonist süreci destekleyen para politikasına devam edilecek
  * Kamu kesiminde ücret ve maaşlar, gelir politikaları çerçevesinde hedeflenen enflasyon dikkate alınarak belirlenecek
  * Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları'nda kamu kesiminde, yeni personel istihdamına ilişkin sınırlamalara yer verilmeye devam edilecek.
  * Ücret sisteminin sadeleştirilmesini, kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin dengesizlik ve adaletsizliklerin giderilmesini, performansa dayalı ücret sistemine geçilmesini, mevcut statü sayısının azaltılmasını esas alacak kapsamlı bir personel reformu hayata geçirilecek
  * işsizlik Sigortası'ndan yararlanma koşulları iyileştirilecek

  KiT'lerde fiyat politikası

  * KiT'lerdeki kurumsal yönetim sistemi projesi tamamlanacak
  * Fiyatlandırma başta olmak üzere KiT'lerin tüm işletmecilik politikaları, genel yatırım ve finansman kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacak şekilde, piyasa şartlarına uygun olarak belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak
  * KiT'lerin atıl durumda bulunan gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde rayiç bedel esas alınacak
  * KiT'lerin zarar eden işletme birimleri, fonksiyonları da dikkate alınarak tasfiye edilecek
  * KiT'lerde atıl istihdamın azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması sürdürülecek, ancak nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak
  * Toplam borçlanma, ağırlıklı olarak TL cinsinden ve sabit faizli enstrümanlarla gerçekleştirilecek. Piyasa koşulları izin verdiği ölçüde borçlanmanın vade yapısı uzatılacak
  * Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek
  * Gerek kayıtdışılıkla etkin mücadele, gerekse yatırımların ve istihdamın desteklenmesine yönelik politikalar çerçevesinde kamu finansmanının imkan verdiği ölçüde, işlemler ve istihdam üzerindeki vergi benzeri yüklerin düşürülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak

  Enflasyonla mücadele

  * 2006 yılı başında uygulamaya konulan enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek
  * Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde de enflasyondaki orta vadeli görünüme odaklanacak ve para politikası kararlarını bu doğrultuda oluşturacak
  * Para politikasının hesap verebilirliğini ve şeffaflığını temin etmek amacıyla, enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması ya da sapma olasılığının ortaya çıkması halinde, Merkez Bankası, sapmanın nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefe yakınsaması için alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirecek ve kamuoyuna duyuracak.
  * Dalgalı döviz kuru rejimi önümüzdeki dönemde de sürdürülecek
  * Dahilde işleme rejimi yeniden düzenlenecek
  * Özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun tütün, elektrik dağıtımı, petrokimya ve telekomünikasyon alanlarından tamamen çekilmesi, bunun yanı sıra şeker üretimi ve liman işletmeciliğindeki payının azalması öngörülüyor

  Kayıt dışı ekonomi

  * Kayıtdışılıkla etkin mücadele kapsamında toplumun tüm kesimlerinin desteklediği bir strateji uygulanacak.
  * Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak vergi sisteminde ürün izleme sistemi, ulusal marker uygulaması ve benzeri vergi güvenlik müesseselerinin oluşturulmasına ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek
  * Kayıtdışı ekonomiyi ödüllendiren, kamuya olan güveni sarsan, kayıtdışılığı özendiren ve kamu gelirlerinde kayba neden olan her türlü af ve borç yapılandırılması beklentisinin önüne geçilecek
  * Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacak
  * Elektrikte serbestleşme süreci ve bu kapsamda dağıtım ve üretim özelleştirmeleri hızlandırılacak
  * Hızlı tren ile yolcu taşımacılığı yaygınlaştırılacak
  * Bölünmüş yol yapımları tamamlanarak ve standartları yükseltilerek mevcut karayolları iyileştirilecek
  * TCDD yeniden yapılandırılacak
  * Ülkemizde su yönetiminden sorumlu bir idari yapı oluşturulacak

  Tarım ve sanayi

  *Tarımsal destekler, Tarım Stratejisi Belgesi ile Tarım Kanunu çerçevesinde, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak, üretimde etkinliğin sağlanması hedefine yönelik olarak yeniden düzenlenecek
  * iklim değişikliğinin tarım sektörüne muhtemel etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak
  * Orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki otomotiv, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinde Türkiye'nin üretim merkezi olmasına çalışılacak
  * istihdam üzerindeki yükler, aktüeryal dengeler de gözetilerek, kademeli bir şekilde azaltılacak
  * ilk ve orta öğretimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacak
  * Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılarak, düzenleme, planlama ve denetleme rolü güçlendirilecek
  * Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alınacak.
  * Zorunlu Deprem Sigortası, bütün ülke, afet türleri ve yapılar kapsanacak şekilde geliştirilecektir.

  not:yatırımyap cnn türk ten kopyalamışi bende oradan copy paste ettim.
  ... pilotmont
 3. .
  çalkantılar içinde de olsa gerçekleştirilmesi muhtemel hedeflerdir.

  kişi başına düşen milli gelir dikkat cekicidir. 1500 usd olduğu günler pek eski değildir.
  ... pilotmont