1. 1.
    baya da namusludur. eed.
    ... sgt gary roach sanderson