1. 1.
  a) Toplantı; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen açık ve kapalı yer toplantılarını,

  b) Gösteri yürüyüşü; belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Kanun çerçevesinde düzenlenen yürüyüşleri ifade eder.

  - Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

  Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, içişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine toplantıdan en az kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür.

  (bkz: toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu)
  ... ditty
 2. 2.
  bunları gerçekleştirmek anayasal bir haktır:
  Madde 34 ; (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)
  Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
  Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
  Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
  1 ... ernest everhard
 3. 3.
  kamu düzeni ilkesi bahane edilerek üstü kapalı da olsa yasal genişliği kırpılmış demokratik hak kullanımlarıdır.

  yapılabilmeleri izne tabi değildir fakat, toplantı ve gösteri yerlerinin belirlenmesi mülki amirliklere bırakılmıştır, kamu güvenliği ilkesi gereği idare istediği yeri yasaklı ilan edebilir.

  siyasilerin atadığı görevlilerin ne tür siyasi kriterleri baz alacağı ise malumdur.
  2 ... sıpa