1. 1.
    (bkz: )https://video.uludagsozluk.com/v/ezel-138045/

    ... stay with me