1. 1.
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  türkiye hukukun üstünlüğünde gerileyen bir ülkedir
  http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/TUR

  türkiye, abd, fransa, almanya, ingiltere, hollanda, isveç, danimarka, japonya, g. kore gibi ülkeler tarafından ciddiye alınan WJP'ye göre, Devlet Yetkileri Kısıtlamalarında 123.sırada, Yolsuzluk Yokluğunda 57.sırada, Açık Hükümette 94.sırada, Temel Haklarda 122.sırada, Sipariş ve Güvenlikte 96.sırada, Düzenleyici Uygulamalarda 106.sırada, Sivil Adalette 96.sırada, ceza adaletinde 85.sırada yer alarak önceki verilere göre geriledi.

  globalde 126 ülke arasındaki yeri 109.sıra. önceki senelere göre bayağı bir gerilemiş. bunda uluslararası medyaya afişe olan yargılama süreçleri ve siyasi partilerle ilgili haberler, sayıştay, tbmm, ysk gibi kurumlarla ilgili bir yığın data da etkili oldu.

  constraints and goverment powers, siyasi liderlerin, ve diğer yöneticilerin yasalara ne kadar bağlı olduğunu ölçüyor. anayasal ve kurumsal olarak, hükümet ve yetkileri kalın çizgilerle kanunla sınırlandırılır. yani siyasetçiler de hataları ya da suçlarıyla diğer vatandaşlar kadar eşittir ve gerekli olduğu taktirde yargılanmaları doğaldır.

  absence of corruption, yolsuzluğun yokluğunu ölçer. ve bunun üç biçimi dikkate alınır. rüşvet, bir görevliye maddi, manevi fayda sağlayan bir kararı veya oyu için para ödemek, onu resmi görevini etkilemek için bir teklifte ve vaatte bulunmak, devlet görevlileri faydalı veya olumlu eylem ya da kararı karşılığında rüşvet alamaz, kabul edemez ve talep edemez, yargıda bir şahidi cazip tekliflerle etkilemek.
  kamu ve özel menfaatlerinin uygunsuz etkisi, yani yöneticilere çeşitli sebeplere bağlı olarak gösterdiği yolsuzluk yaptıran etkidir, dini, ideolojik, pragmatist olabilir.
  kamu fonlarının ve diğer kaynaklarının kötüye kullanılması, yani toplanan verginin zimmete geçirmek gibi, mesela milletvekili ya da belediye başkanı kendisi ya da bir başkası için hediye alarak da yapabilir.
  Bu üç yolsuzluk şeklinde, yürütme, yargı, ordu ve polisle yasama organındaki devlet memurları açısından incelenir ve olası durumlar dikkate alınır.
  yürütmedeki, yargıdaki, polis ve ordudaki, yasamadaki devlet yetkilileri, yasada tanımlı kamu görevini kişisel kazanç için kullanamaz.

  Open Government, vatandaşların hükümetle ilgili kayıtlara erişme hakkı olduğunu ve bu hakkın yasal yollardan her zaman için aranabileceğini ve kısıtlanamayacağını savunan öğretidir. avrupa'da demokratik toplumun doğru inşasının tartışıldığı aydınlanma çağı'nda gelişti. demokratik reformla ayrılmaz bir bütün. amerika birleşik devletleri'nde Freedom of Information Act'la hükümet işleyişi kamu denetimine açıldı. amaç vatandaşların devlet kurumlarının verdiği kararı içeren bilgiye erişmesi, bunu değerlendirip eleştirmesi ve örgütlenmesidir.
  yani devletin ne kadar şeffaf olduğu, temel yasaların ve yasal haklara ilişkin bilgilerin kamuya açıklanıp yayınlanmadığı ölçülüyor ve hükümet tarafından yayınlanan bilginin kalitesi değerlendiriliyor.
  ayrıca koşulsuz fikir ve ifade hürriyeti, protesto, eylem yapma hakkı, dernek kurma özgürlüğü ile insanların hükümetle alakalı şikayetleri fiili hayatta ne kadar dile getirebildiği, sivil katılım mekanizmalarının etkinliği değerlendiriliyor. bunun önemli bileşenleri Halka açık yasalar ve hükümet dataları, şartsız koşulsuz Bilgi edinme hakkı, sivil katılım hakkı, yani yurttaşın yapıcı bir değişiklik için bireysel ya da örgütlü olarak özgürce hareket edebilmesi ve şikayet mekanizmasıyla insan hakları ihlallerinin derhal engellenebilmesi.

  Fundamental Rights, reel hayatta temel insan haklarının ne kadar korunduğunu ölçüyor. temel insan haklarına saygı göstermeyen teokratik, otokratik, ya da despot bir hukuk sisteminin hukukun üstünlüğü sistemi olarak adlandırılmayı hak etmediğini kabul eder. herkes din, dil, ırk, cinsiyet, ideoloji, cemiyet ayrımı yapılmaksızın eşit muamele görür ve pozitif ayrımcılığa maruz bırakılmaz. her vatandaşın yaşam ve güvenlik hakkı etkin olarak temin edilir, insanlar yargıda sanık olarak dışlanmaz, ve savunma hakkı kısıtlanmaz. müslüman, hristiyan, yahudi ya da ateist, inanç ve din hürriyeti sağlanır. hiç kimsenin ailesi, fotoğrafları, evi veya yazışmaları onuruna ve itibarına saldırılara maruz bırakılamaz, herkes devletin sınırları içinde oturmakta ve hareket etmekte özgürdür. toplantı, eylem ve protesto yapma, dernek kurma hakkı korunur. temel çalışma hakları garanti altındadır.

  Order and Security, toplumun kişilerin ve mallarının güvenliğinin temininde ne kadar iyi olduğunu ölçer. nizam ve güvenliğe dair üç boyut değerlendiriliyor. suç, geleneksel suçlar özellikle de, siyasi şiddet, devlet terörü, silahlı çatışma ve siyasi huzursuzluk da dahil. insanların şikayet ettikleri bir durum için zorbalığa başvurmaması.

  Regulatory Enforcement, düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulandığını ve mecburiyeti ölçer. düzenlemeler, idari ve yasal hükümet içindeki ve dışındaki davranışları yapılandırır.
  bu düzenlemelerin ve yönetsel hükümlerin etkin bir şekilde uygulanmasını, hükümetin yasa dışı yollara başvurmadan uygulamasını, idari işlemlerin makul bir süre içinde gerçekleşmesini, idari süreçlerde süreçlere ne kadar uyulduğunu, hükümetin özelleştirmeleri nasıl yaptığını inceler.

  Civil Justice, sıradan vatandaşların problemlerinin sivil adalet sistemi yoluyla barışçıl bir şekilde çözülüp çözülemeyeceğini ölçüyor. insanlar sivil adalete ulaşabilir ve güçleri buna yeter. sivil adalet ya da yargı ayrımcılık içermez, yolsuzluğa neden olmaz, hükümetin yasa dışı etkilerinden uzaktır, kararlarda aykırı gecikmeler yaşanmaz, etkin bir şekilde uygulanır. yargının tarafsızlığı da önemlidir.

  Criminal Justice, yargılama neticesinde verilen cezaların ne kadar adil olduğunu değerlendirir. arama, görüşme, delil toplama, ve koruma gibi tekniklerden sorumlu adli soruşturma sistemi etkilidir. ceza sistemi, savcılar ve hakimlerle dakik ve etkilidir. hükümlülerin cezalandırılması, denetlenmesi ve tedavisi suçlara karşı caydırıcılık taşır. hukuk, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, ve mahkumla ilgili süreçler tarafsızdır ve yolsuzluk yoktur, ve hükümetin yasa dışı etkilerinden yoksundur. devlet bir kişiye ait tüm haklara saygı gösterir ve sanık adil yargılanır, tazminat ve yasal çözüm arama, sivil toplumlara katılım ve kendini savunma hakkı ihlal edilmez.

  Informal Justice, geleneklere, aşiretlere ve dine dayalı mahkemeler gibi gayri meşru adalet sistemlerinin uyuşmazlıkların çözümünde oynadığı rolle alakalı. Bunlar genelde medeni hukuk kurumlarının nüfusun büyük bir kesimi için anlamlı çözümler sağlayamadığı, medeni kurumların yozlaşma olarak algılandığı kültürlerde büyük rol oynuyor. üç kavrama dair ölçüm yapar: anlaşmazlıkların çözümünün zamanında olması, tarafsız ve yasa dışı etkiden uzak olup olmadıkları, temel haklara ne kadar sahip çıktıkları ve korudukları.
  ... epsilon pi