1. 1.
    (bkz: parti devleti)
    (bkz: polis devleti)
    ... bazarov0