1. 1.
  mustafa kemal atatürk'ün söylediği iddia edilen söz. bunu söylediğine dair ne bir kanıt var, ne bir kaynak. sallayın tabi, kafadan vecize uydurmak bedava.
  2 -19 ... tacettin limoncuoglu
 2. 2.
  Söylese ne söylemese ne atatürk

  Tanım:atatürk bu sözü demese bile uygulamıştır*
  5 -1 ... kama tarkan kagan
 3. 3.
  Buyurunuz kaynak efendim . ''Yanık Yurt''gazetesinin 28 Nisan 1925 tarihli 96.sayısı. okuyup öğrenmek veya müsait bir yerinize kıvırıp sokmak gibi tercih haklarına sahipsiniz.
  türk ve türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz
  7 ... atsizayoldas
 4. 4.
  yanık yurt diye varlığından bile emin olamadığımız bir gazeteyi kaynak gösterenleri ortaya çıkarmıştır. google'a yanık yurt gazetesi yazıyorsun, bu söz dışında hiçbir şey çıkmıyor.
  1 -5 ... tacettin limoncuoglu
 5. 5.
  Abi buna sadece gülerim işte. Zor mu bu kadar salak olmak
  1 -3 ... deathlessdeath
 6. 6.
  atatürk'ün milliyetçilik hakkında söylediği sözler arasında yer alır:

  https://tr.wikiquote.org/...mal_Atatürk/Milliyetçilik

  diğer söylediği sözler için:

  --spoiler--
  ’Osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. O siyaset, milli siyaset, TÜRKÇÜLÜK siyasetidir.’’

  (Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, s:233 - Prof. Dr. Afet inan, M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, s:43)

  ***

  ''Türk milletinin milliyetçilik vasfını uyandırmalı, O'na TÜRKÇÜLÜK imanını aşılamalıyız!''

  (Muvaffak ihsan Garan, Milletlerin Sevgilisi Atatürk, s.51)

  ***

  "Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk MiLLiYETÇiSiYiZ. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur."

  (Atatürk'ün S.D.V.Cilt. III. s.118)

  ***

  "Ben herşeyden önce bir Türk MiLLiYETÇiSiYiM. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk BiRLiĞiNE iNANIYORUM, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."

  (Atatürk'ün Sofrası, ismet Bozdağ, Kervan Yayınları, 1975, s. 138-143)
  --spoiler--
  4 ... kayi
 7. 7.
  Türk ocaklarında yaptığı konuşmanın bir cümlesidir.
  ... antisomurgeci
 8. 8.
  Nejdet sançar beyin çeşitli kaynaklar sunup bir makalesinde kullandığı Gazi'ye ait sözleri de buraya atlım ki. Arkadaşın hazımsızlığı biraz daha artsın malum yeri biraz daha genişlesin.

  Dipçe: kopyala yapıştır yaptım. Bazı hatalar verirse Nejdet sançar beyin Atatürkçülük edebiyatı iki makalesini okuyabilirsiniz. Veyahut ırkçılık Turancılık davasının tutanaklarını okuyabilirsiniz. O tutanaklarda gazi'ye ait Sözlerin ve döneminin Türkçü davranışlarına dair oldukça kanıt var.

  Atatürk döneminde Liseler için hazırlanmış tarih kitaplarının birinci cildinin <IRK> başlıklı bölümünde, Türk Irkından bahseden parçada şu satırlar yer alıyor:
  “Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan Türk Irkı, benliğini en çok muhafaza etmiş bir ırktır. …..Görülüyor ki, tarihte en çok göze çarpar bir birlik arz eden Türk Irkı daima hakim olan bariz uzvi vasıflarıyla, dimağın en kuvvetli mahsulü olan harslarıyla, tarihi müşterek hatıralarıyla, aynı zamanda bu günkü millet tarifine de en uygun büyük bir cemiyettir. Bütün tarihte böyle büyük bir ırkı, millet halinde görmek bilhassa zamanımızdaki insan heyetlerinin pek çoğuna nasip olmayan büyük bir kuvvet ve büyük bir şereftir.”

  iç kapağında Maarif Vekaleti Milli talim ve Terbiye Dairesi’nin emriyle 30.000 adet basıldığı belirtilen bu kitap liselerin birinci sınıfına aittir. Atatürk’ün sağlığında, hatta ölümümden sonraki bir iki yıl liselerimizde tek kitap olarak okunmuştur.
  ...................................................................................................

  Bu satırlarla, Türk Irkı ve bu ırkın anayurdu hakkında, körpe dimağlarda uyandırılmak istenen fikrin mahiyeti ve esası, yine Atatürk zamanında üniversitelerimizde ve yüksek okullarımızda devamlı olarak okutulan inkılap tarihi derslerinde bütün açıklığı ile ortaya konmuştur. Bu esas, Türkçülük ülküsünün Türk Birliği (Turancılık) ve Türk ırkçılığı prensiplerinden pek farklı bir şey değildir.
  Rahmetli Mahmut Esat Bozkurt’un, inkılap tarihi dersleri notlarından meydana gelen ve istanbul Üniversitesi inkılap Enstitüsü’nün 160 sayılı kitabı olarak çıkan “Atatürk ihtilali adlı eserinde bunun reddi imkansız bir çok delili vardır. işte onlardan birkaç örnek:

  “Atatürk, Divan Edebiyatı ve onun muakkipleri elinde kaybolmak tehlikesine maruz kalan Türk Diline, bir muazzam hamle ile, giderek eski vahdetini ilan edebilecek bir kuvvet aşıladı ki, yalnız bu günkü Türkiye için değil, yarınki Türk dünyası, Türk birliği için de en radikal bir teminattır." (Mahmur Esat Bozkurt, Atatürk ihtilali, istanbul 1940, 310-311. sh.)

  “Türk Milletine gelince; Sibirya’lardan, Baykal gölü kıyılarından tutunuz da; iran, Rusya Azerbaycanlarından, bütün doğu Türklüğünden ta Akdeniz kıyılarına kadar yayılan Batı Türkleri birbirlerini anlamakta zorluk çekmezler.” (Aynı eser, 311. sh.)

  “Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına imanım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım.” (Aynı eser, 191. sh.)

  “Ben de Türk Birliği’ne bundan fazla inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacaktır. Dünya sükununu, bu fasıllar içinde bulacaktır.” (Aynı eser, 191. sh.)
  ...........................................................................................................

  Türk Irkçılığı üzerine:

  “Bir ihtilal hangi millet hesabına yapılırsa, mutlaka o milletin öz evlatları eliyle yapılmalı ve onun elinde kalmalıdır. Mesela Türk ihtilali Öz Türklerin elinde kalmalıdır. Hem de kayıtsız şartsız” (Aynı eser, 228. sh.)

  “Türk’ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı imparatorluğu’nun bahtsızlığı, ekseriya mukadderatını Türklerden başkasının idare etmiş olmasıdır.” (Aynı eser, 228. sh.)

  “…….. Türk devleti işlerinde Türk’ten başkasına inanmayalım. Türk devleti işlerinin başına öz Türk’ten başkası geçmemelidir. "(Aynı eser, 266. sh.)

  “Tarih diyor ki: Devlet işlerinin başına, devletin kurucusu olan kavimden başkaları geçince o devlet inkıraz bulur. Yani millet istiklalini kaybeder. Misal mi istersiniz? işte Abbasiler, işte Endülüs, işte Osmanlılar! Yeni Türk Cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türk’ten başkasına inanmayacağız” (Aynı eser, 446-447. sh.)

  Afet inan’dan parçalar: “Burada bir meseleyi açıkça ortaya koymak isterim. Orta Asya’dan ve oradan yetişen ve çoğalan ve başlı başına bir kültür yaratan insan kütlesinden bahsederken tek bir ırk düşünüyorum. Ve onun adına Türk diyorum. …… Orta Asya yaylalarının otokton ahalisi, tek bir ırk manzumesi halinde teşekkül etmiştir. Çünkü başka kandan ve tipten hiçbir halkın gelip barınmasına, yurtlarının hudutlarındaki tabii manialar yüzünden, on binlerce yıl imkansız olmuştur.” (Birinci Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1932, 31. sh.)

  “Türk Irkı anayurtlarında yüksek kültür mertebesine varırken, Avrupa halkı vahşi ve tamamen cahil bir hayat yaşıyordu.” (Aynı eser, 41. sh.)
  Mustafa Kemal devri maarif vekillerinden Dr. Reşit Galip’in “Türk Irk ve Medeniyet Tarihine Umumi Bir Bakış” başlıklı konuşmasından:
  “….. Yani kudret ve kabiliyet kaynağı harikalı soyun evlatlarıyız." (Aynı eser, 110. sh.)
  “Her asıl manada cevheri tükenmez Türklük kanı taşıyanlar, bundan şüphe edemezler.” (Aynı eser, 161. sh.)
  ..........................................................................................................

  Komünizmin, Rusya’da iktidara gelişinden bir süre sonra bu melun fikrin mahiyetini kavrayan Atatürk, ondan sonra hayatının sonuna kadar bir komünist düşmanı olarak yaşamıştır. Bu bakımdan, bu cephesi de, Atatürkçülüğü meydana getirecek unsurlar arasında yer alacak çaptadır. Aşağıda ki sözler, Mustafa Kemal’in bu cephesini ortaya koyan vesikalardan bir kaçıdır:
  “…..Bolşevizme gelince, onun bize nüfuz etmesini önleyen dinimiz, ananelerimiz ve sosyal bünyemiz göz önüne alınırsa, bu doktrinin memleketimizde hiçbir şansı olmadığı anlaşılır. ….... içtimai nokta-i nazardan dini kaidelerimiz bizi bolşevikliği kabul etmekten alıkoymaktadır. Hatta Türk Milleti, lüzumu halinde ona karşı savaşmaya hazırdır.”
  “Biz ne bolşevikizi , ne de komünist; ne biri, ne diğeri olmayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız.”
  Bu sözler, komünizmin nasıl bir insanlık düşmanı korkunç ve melun bir fikir olduğunun henüz tamamen anlaşılmış yıllara aittir. Mustafa kemal, komünizmin Türklük için nasıl korkunç bir tehlike olduğunu anladıktan sonra, ona karşı daha sert cephe almıştır. 1928 yılı Ağustosunda Eskişehir istasyonunda yaptığı tarihi konuşma bunun en açık delilidir.
  Bu konuşmadaki:
  “Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her göründüğü yerde ezilmelidir.”
  2 -1 ... atsizayoldas
 9. 9.
  Velev ki gazi bu sözü söylemişmiş olsun ( ki söylemiştir) Atatürk'ün türkçülük kimliğini yok sayan gezizekalı viski-sever
  tatlı hatta az şekerli su sosyalistleri Gazi'nin medeni bilgiler kitabını da okumadılar mı ?

  medeni bilgiler kitabında ''DEMOKRASi VE muhalif ASRı Cereyanlar'' başlığı altında sosyalizme getirdiği eleştiriden bihaberler mi ?
  2 -1 ... kripto ergenek
 10. 10.
  Medeni bilgiler kitabında "türk ırkım!" diye seslenir.

  Rondom gülmelere doyamadım.
  -2 ... adberilgen