1. 1.
  Yadsınamaz gerçek olan durumdur. Türkçülük bu ülkenin kaskosu, bel kemiğidir. Türkçülük düşüncelerin en güzeli adı Türkiye olan cumhuriyetimizin baştacıdır. Terör sempatizanı olanlara inat, arapçı olanlara inat son sözümüz Türk ırkı olacaktır. (bkz: tanrı türkü korusun)
  6 -7 ... haydigelgidelim
 2. 2.
  Bu makalede Kâzım Karabekir'in, din tüccarları tarafından "nedense" göz ardı edilmiş bir başka yönünü göreceğiz. Kâzım Karabekir Erzurum'dayken Harbiye Nezareti'ne gönderdiği bir lâyihada Türklük ve diğer milletler hakkındaki görüşlerini ve orduda görev alacak subaylarda hangi özelliklerin aranması gerektiğini şu sözler ile açıklıyor:

  "Bendeniz ırk meselesini fevkalade mühim görüyorum. Bugün bir Suriyeli asker veya mülkiye memuru, namuskârane, Türk milletiyle beraber çalışabilir, fakat bilakis düşmanlarımız hesabına da çalışması da mümkündür. Bu imkân daima göz önünde bulundurularak bu zevatı her yeri Türklerle meskûn yerlerde kullanmak pek basiretkârane olur. Dünyada yalnız Türk'e has olan safiyetten hâlâ vazgeçilmezse daha şahidi olacağımız feci mukadderatımızı zavallı Türk tarihine kaydedeceğiz demektir.Dersim'in Erzincan'a en yakın aşâirinde bile Kürtlük cereyanı yapılırken ve o biçare halk Araplarla ve Ermenilerle ittifak ederek büyük bir devlet olacaklarına dair tahrik ve iğva olunurken Erzincan hükümeti uyuyor, belki de malumatı var da igmaz veya teşvik ediyor. Bugün bir Kürt - Arap birliği diye çalışılırken velev iffet ve sadakatle binlerce şahidi dahi olsun hassas noktalarda bir Arap mutasarrıfı veya bir Kürt kaymakamı bulundurulması kendi elimizle korkulan felaketleri ihzar demektir. Mesela bugün Bayburt vakası hiç yoktan hükümet-i mahalliye ve daha ziyade mevki kumandanının idraksizliğinden çıkmıştır. Mevki kumandanı ise ahz-ı asker kalem reisi Şamlı Miralay Hasan Lütfü Bey'dir. Bu gibi zevatın pek namuslu olması ve Türk'ten iftirak eden ve memleketlerinden Türk'ü kovan vatandaşlarından ve ırktaşlarından bile teneffür etmesi, variddir. Fakat en ehven olarak bunların kendi memleketlerinde vaziyetlerini tespite kadar vakit geçirmek politikası gözetecekleri de nazar-ı teemmüle alınmalıdır. Binaenaleyh, bir Türk gibi, kalbi hiçbir zaman çarpmayacaktır. Mahzurlu olmakla beraber ufak rütbeden olanlar pek o kadar haiz-i ehemmiyet olmayabilir. Fakat kaymakam, mutasarrıf veyahut erkan-ı harp ve kumandanlar hakkında nasp ve tayinlerde her Nezaretçe esaslı düşünmek pek lazımdır."
  2 -2 ... mecburi istikamet
 3. 3.
  Bence ülkeye Türkçülükten önce nazilicilik gerekli kardeşim. ilk önce Türk olduktan sonra Türkçülük yapabilir miyiz?
  ... delimidirnedir
 4. 4.
  Doğrudur.
  Başı sıkışan milliyetçilerden yardım ister, Akp de yaptı bunu, geziciler de.
  Seçimde de hatırlasanız ya!
  2 -1 ... derkrieger