bugün

Çalışan kadına doğum izninin bitiminden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat verilen izindir.

23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin (D) fıkrasında; "D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." Hükümleri bulunmaktadır Bu hükümlere göre; doğum sonrası kadın memurun ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni kullanma hakkı mevcuttur.

16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı izin Yönergesinin "Mazeret izni" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde; "(1) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri şunlardır: d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca aynı yönergenin "Mazeret izni" başlıklı 23. maddesi 1. fıkrası (d) bendinde; "b) Kadın sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir." sözleşmeli personele ve aynı yönergenin "Mazeret izni" başlıklı 28. maddesi 2. fıkrasında; "(2) Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir." geçici personele de süt izni verileceği kayıt altına alınmıştır.

Konuya ilişkin yukarıda yer verdiğimiz yönerge hükümlerinde süt izninin kullanımına ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunulmuş ve bu izin verilmesi kanunen zorunlu olan mazeret izinleri arasında sayılmıştır. Buradan da açıkça görüleceği üzere süt izni verilmesi zorunlu olup bu iznin kullanımında amirin takdir hakkı yoktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 04.01.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı ile Türk Eğitim Sen'e verilen cevapta; süt izninin ne şekilde kullanılacağı ilgili mevzuatta çok açık şekilde belirtildiği halde, ilgili mevzuatı uygulamayanlar hakkında işlem yapılabilmesi için somut bilgilerin verilmesi halinde konunun değerlendirileceği açıklaması yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı süt iznine son noktayı koymuş ve süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda sınıf öğretmeni olan memurun tercihin esas olacağını 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı yazısı ile bildirmiştir.

Yine ve Milli Eğitim Bakanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 4227959 sayılı yazısı ile süt izninde memurun tercihin esas olacağı bildirilmiştir.

Öğretmen, süt iznine denk gelen saatte gündüz nöbeti tutmaz

Devlet Personel Başkanlığı 30.05.2013 tarih 7617 sayılı görüş yazısında; "süt izninin personelin tercihi esas alınmak suretiyle kullandırılması gerektiği ve personelden gün içinde süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti tutması talep edilemez." demektedir.

Süt izninin saatini belirleme konusunda saat seçim hakkı açık ve net bir şekilde anneye aittir

Diğer taraftan Konya ilinde görev yapan bir öğretmenin süt izninin kullanımının idarece kısıtlanması üzerine Konya idare Mahkemesi'nde açmış olduğu E:2010/146 sayılı davada; idare mahkemesi süt izninin saatini belirleme konusunda saat seçim hakkının açık ve net bir şekilde anneye ait olduğunun mevzuat hükümlerinde belirtildiği düşüncesinden hareketle, idarenin getirmiş olduğu kısıtlamanın telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağını göz önünde bulundurarak idari işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Süt izni kullanan bazı personelin ek dersi kesilmeyecek.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğü 07.02.2013 tarih ve 92617 Sayılı Yazısı ile Türk Eğitim Sen'e verilen cevapta ek ders ücretinden yararlanmakta olan yöneticilerin ve rehber öğretmenlerin, süt izni kullandıkları güne rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu nedenle süt izninin kullanımını belirleme ve saatini seçme konusunda ilk söz anneye ait olduğundan süt izni tarih ve zamanlarının okul idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere süt izninin kullanımını belirleme ve saatini seçme konusunda ilk söz anneye aittir.
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni veriliyor.
(bkz: Süt izni)

Doğum yapmış kadın işçilere belli bir süre boyunca verilen izindir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.