1. 1.
    Yapan vatan hainidir.
    -1 ... kapadok