bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  (bkz: cinsel aclık) * (bkz: cinsel kıtlık)
  -1 ... cakaf
 2. 2.
  tecavüzler ülkemizde yeterince yaşanıyordu zaten. sadece kamuoyunda bu derece yankılanmıyordu. kadınların 10'da 9'u her gün, her an tecavüze uğruyor veya tacize maruz kalıyor fakat ikinci sınıf olan kadın ve onların yaşadıkları bir sorun olarak görülmediğinden ve bugüne kadar rüzgar esmezse yaprak sallanmaz mantığı yürütüldüğünden-ki hala devam ediyor-bu olaylar yaşandı, yaşanıyor, böyle giderse daha çok yaşanacak.

  kıssadan hisse: 'ölen mi öldüren mi suçlu?' diye sormuşlar, ille de 'ölen', demiş.
  1 ... steril mikrop
 3. 3.
  tedavisi olmayan psikopatinin pençesine düşmüş olan suçlulardır. genelde toplumsal sınıflar arasındaki farklılıkların yaygın olduğu ülkelerde rastlanılandır. çocukken aile içi tacize maruz kalmış olmaları büyük ihtimaldir. seri katiller gibi öldürme ihtiyacından çok, yükledikleri öfkeyi, kurbanı taciz ederek belli edenlerdir.
  ... legend of the stranger
 4. 4.
  medyadaki teşhircilik + parasızlık + eğitimsizlik * + kültürel yozluk + vs vs...
  1 ... perona
 5. 5.
  (bkz: son zamanlarda siki kalkanın tecavüzcü kesilmesi)
  ... ismini vermek istemeyen yazar
 6. 6.
  yeni ceza kanunumuzun 102,103,104,105 inci maddeleri gereğince yargılanacak müsveddelerdir. bilgi olması bakımından maddeleri de verelim:

  "Cinsel Saldırı

  MADDE 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

  (3) Suçun;

  a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

  b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

  c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

  d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

  işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

  (4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

  (5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

  (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

  Çocukların Cinsel istismarı

  MADDE 103 - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;

  a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

  b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

  Anlaşılır.

  (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (Değişik 3. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.12) (3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

  (6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

  (7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

  Reşit Olmayanla Cinsel ilişki

  MADDE 104 - (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikayet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır. (2) (...) (Madde 104 ün (2) numaralı fıkrası, Anayasa Mahkemesi'nin 25.2.2006 tarih ve 26091 sayılı R.G.'de yayımlanan, 23.11.2005 gün ve E.2005/103 - K.2005/89 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

  Cinsel Taciz

  MADDE 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

  (2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. (Değişik 2. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.13) (2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz."
  ... bilgistan
 7. 7.
  *üreme zamanları gelmiştir.
  1 ... atan alir spor