1. 1.
    yer yer prostahtdır.
    1 ... uzaytamircisi