1. 1.
  2006'da yayınlanan tanıtım broşürü.

  ''Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim
  SGDF, ünversitelerde özerk, eşit ,bilimsel, parasız, anadilde ve cinsiyetçi olmayan bir eğitim talebiyle kendini var eder. Sosyalist gençlik, üniversitelerin özgür düşüncenin üretim merkezi olduğuna inanır. Bu yüzden en geniş anlamıyla üniversitelerin kapatalizmin baskısından ve etkisinden sıyrılması gerektiği inancıyla mücadele eder.. Bilim ve kapitalizm arasında ulaşılmaz bir çelişki vardır. SGDF, bilim anlayışını, insanın doğaya tahakkümü biçiminde değil; insan ve doğa ilişkisinin karşılıklı olarak birbirini beslemesi anlayışıyla şekillendirir. Üniversitelerde bilimin, bu bakış açısı ile ele alınması gerektiğini savunur. Kapitalizmin egemen olduğu bir üniversitede bilim insanlığın hizmetine sunulamaz. Bu yüzden en başta belirtmek istiyoruz ki, bizler üniversite kapılarının halka açık olması gerektiğine inanıyoruz. Mevcut sistemde üniversiteler birer eğitim kurumu olarak değil, statü kazanmanın ve meslek sahibi olmanın basamağına dönüştürülmüş durumdadır. Bu yüzden de binlerce genç elemeci sınav siteminin duvarlarına takılmaktadır.

  Bizler biliyoruz ki, üniversiteler gerçek ruhuna ancak halk yararına bilim üretebildiği zaman kavuşacaktır. Herkesin sadece öğrenmek, öğretmek ve bilgiyi paylaşmak için gitmek istediği üniversiteleri inşa etmek için mücadele ediyoruz.

  Üniversitelerde en temel mücadele başlıklarımızdan bir tanesi de “demokratik ve özerk üniversite” talebidir.. Mevcut haliyle üniversiteler her gün daha da otoriterleşmekte ve tek bir merkezden yönetilmektedir. Başta üniversiteliler olmak üzere akademisyenlerin ve diğer üniversite bileşenlerinin üniverisite üzerinde en ufak bir karar alma hakkı dahi elinden alınmış durumdadır.

  Bizler bütün üniversite bileşenlerinin söz, yetki ve karar alma hakkı olduğu, doğrudan demokrasi ile yönetilen bir üniversite için mücadele ediyoruz. Amfilerden üniversite bahçesine kadar ,her alanın demokratik üniversitenin yönetim mekanları olduğunu söylüyoruz.

  Ancak doğrudan demokrasi, özerk bir üniversite ile mümkündür. Çünkü her iktidar için üniversiteler zapt edilmesi gereken mekanlardır. Bütün tarih boyunca üniversiteler üzerindeki baskı da bu yüzden eksik olmamıştır ve üniversitelerin karar alma hakkı elinden alınmıştır.

  Özerk üniversiteler, iktidardan tamamen bağımsız üniversitlerdir. Siyasal iktidarın üniversiteler üzerinde hiç bir karar alma ve yaptırım uygulama hakkı yoktur. Sadece mali olarak desteklemekle yükümlüdür. Bu maliyenin nasıl kullanılacağına üniversite bileşenleri karar verebilir. Sosyalist gençlik, gençlik hareketinin en önemli talebi olan özerk üniversite talebinin kararlı bir savunucusudur.

  Üniversitelerde mücadele ettiğimiz en temel mücadele başlıklarından bir tanesi de paralı eğitimdir. Üniversiteler, sermayenin talanına açılmış, eğitim paralı hale getirilmiştir. Neo-liberal politikalar üniversiteleri her geçen gün daha da fazla piyasanın denetimine açmaktadır. Herkesin parasız bir şekilde eğitim hakkından faydalandığı üniversiteleri yaratmak, sosyalist gençliğin en temel hedefleri arasındadır.

  SGDF, erkek egemen ve eril karakterdeki bütün anlayış ve yaklaşımarı mahkum eder ve bunlara karşı kararlılıkla mücadele eder. SGDF, kadın özgürlük mücadelesin önüne koyduğu bütün hedef ve taleplerin kararlı bir savunucusudur.

  SGDF, üniversitelerde eğitimin cinsiyet özgürlükçü bir biçimde yeniden kurulması gerektiğine inanır. Bilimin mevcut sistemde tarafsız değil erkek egemenliğini pekiştirdiğini bilir. Bu yüzden bilimi özgürleştirmek ve cinsiyetsiz bir kimliğe büründürmek ister.

  Sosyalist gençlik üniversiterle genç kadınların taciz-tecavüz ve şiddete karşı verdiği mücadelenin sözcülüğünü yapar. Genç kadınların öz örgütlülüğünü savunur ve destekler. Genç kadınların geliştirdiği öz savunma pratikleri koşulsuz şartız destekler.

  SGDF, yalnızca kadın özgürlük mücadelesini değil bütün ezilen cinslerin kurtuluşu için mücadele etmeyi önüne koyar. LGBTi’lerin sesi olmaya çalışır, Onur Yürüyüşü başta olmak üzere LGBTi’lerin bütün mücadele pratiklerinde üzerine düşeni gerçekleştirmek için çabalar. Bu bağlamda cinsiyetsiz bir dünyayı hedefler. Geniş kadın kitlelerini “kadın devrimi” fikriyatı altında birleştirmeye çalışır.

  Halkların Eşitliği ve Kardeşliği
  SGDF, bütün halkların ve ulusların eşit haklar temelinde, kardeş ve özgürce yaşaması gerektiğine inanır,bu amaçla mücadele eder. Halklara ve azınlıklara dönük her türden asimilasyon ve imha politikalarının karşısında durur. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği coğrafyanın en önemli mücadele başlıklarından bir tanesi olan Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesinin yanında olduğunu meydanlarda haykırır. Şovenizme ve faşizme karşı barikat olmak için kendisini ortaya koyar.

  Sosyalizmin en temel ilkesi olarak ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunur. Birarada yaşama koşulunun gönüllü birliktelikten geçtiğini söyler. Bütün halkların ve azınlıkların ulusal kültürünüi yaşama ve geliştirmesinin önündeki engellerin kaldırılması için mücadele eder. Mücadelesinin ana eksenine halklar arasında yaratılmaya çalışılan şovenizmi kırmak ve halklar arasında mücadele köprüsü olmayı koyar.

  Enternasyonalle Kurtulur insanlık
  SGDF, tüm dünyada verilen antifaşist, anti emperyalist ve anti kapitalist bütün mücadelelerin destekçisidir. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında mücadele eden gençlik örgütleri ile temas kurmak, birikimlerinden yaralanmak, yarattığı birikimi aktarmak hedefini önüne koyar. Bütün dünyadaki gençlik hareketleri ile dayanışma geliştirmek, sosyalist gençliğin en temel ilkelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu amaçla Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu geçtiğimiz yıllarda uluslararası gençlik yaz kampı düzenlemiş, tüm dünyadaki gençlik örgütlerine ev sahipliği yapmıştır. Yine SGDF, her yıl uluslararası gençlik kamplarına ve gençlik platformlarına katılmaktadır. Suruç Katliamı sonrasında ise tüm dünyada Filistin direnişinin sözcüsü haline gelen FHKC, Donetsk’ten komünist Hayalet Tugaylar ve Rojava’dan Enternasyonalist Tabur ve daha birçok farklı örgüt SGDF’nin yanında olduğun belirtmiş ve dayanışma mesajı yayınlamıştır. SGDF, emperyalist barbarlığa karşı halkların sıkılı yumruğudur. 6. Filo’yu denize döken, Vietnam kasabı Commer’in arabasını ateşe veren anti emperyalist devrimci gençlik hareketinin devamcısıdır. Tüm dünyada gelişen anti emperyalist mücadelelerin destekçisidir.

  Sosyalist gençlik, IMF,Dünya Bankası,NATO ve diğer emperyalist kurum ve kuruluşların dünya halklarına kan kusturmak için kurulduğunu bilir ve bu kurumlara karşı mücadele eder. SGDF, kendi tarihinin her döneminde anti emperyalist bir tutum takınmış ve gençliğin isyanının sesi olmuştur.

  ABD’nin Irak işgali sonrasında gelişen mücadelede SGDF’nin sesi ve emeği vardır. NATO’yu barikatlarla ve eylemlerle karşılayan, gençlik hareketini sokaklara çağıran yine sosyalist gençliktir.

  Geçtiğimiz yıllarda ise Kürecik’te kurulmak istenen NATO üstlerine karşı SGDF, buraya Sinan Cemgil Hatıra Ormanı inşa etmiştir ve büyük bir anti emperyalist kampanya örgütlemiştir.

  AKP’yle Mücadelesi
  AKP ve Saray rejimi ülkeyi tam bir diktatörükle yönetmeye çalışmaktadır. Öyle ki, aydınlardan gazetecilere, öğrencilerden akademisyenlere kadar AKP ve Saray’a biat etmeyen kim varsa hedef tahtasına konmuş durumdadır.

  Karşımızda hırsız, katil ve faşist bir iktidar var. Gezi’de, Suruç’ta ve Ankara’da yüzlerce insanımızı katlettiler. Taybet Ana’nın cansız bedenini onlarca gün sokakta bekletenler, gencecik Kürt çocuklarını da buzhanelerde bekletmek zorunda bıraktılar. Hırsızlıkları ise her geçen gün artıyor. Kol saatleri, gemicikler ve bir türlü sıfırlanamayan paraları hepimiz hatırlıyoruz.

  SGDF olarak faşist AKP-Saray diktatörlüğünü yenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Katillere ve hırsızlara boyun eğmeyeceğiz. Saray faşizmine direnmek isteyen herkes ile kolkola yürüyeceğiz. Diktatörü devirmek için birleşik mücadeleyi daha fazla büyütmenin görevimiz olduğunu unutmadan kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

  Dünyayı Sosyalizm Kurtaracak
  SGDF, faaliyet yürüttüğü coğrafyada ve dahası bütün bir dünyada sosyalist üretim ilişkilerine ve sosyalist kültüre dayalı sisteminin uygulanması için mücadele eder. Sosyalizm mücadelesini bu topraklardan başlayarak büyütmeyi hedefler.

  SGDF, kapitalizmi barbarlık düzeni olarak mahkum eder,emek sömürüsünün kapitalizmin temel sömürme biçimi olarak ortaya koyar. Bu sömürü tüm eşitsizklerin kaynağını oluşturmkatadır.

  SGDF, sosyalizmin “herkesten yeteneğine göre, herkesten emeği kadar” anlayışını bayrak edinir. Bütün kamusal hizmetlerin parasız olduğu, insanın insanı ve doğayı sömürmesinin son bulduğu bir sistemi inşa etmeyi hedefler.

  SGDF, sosyalizmin yeni insanının bugünden yaratılması gerektiği inancındadır. Bencil, kendine ve doğaya yabancılaşmış insanın yerine üreten, paylaşan ve sorgulayan insanı yaratmak için çalışmalar yürütür.

  Yeşil, Devrim, Özgürlük
  SGDF, kapitalizmin ve sermayenin doğaya dönük talan etme saldırılarına karşı ormanların, derelerin ve doğanın haykıran sesi olarak mücadele eder. rant için doğanın katledilmesine karşı çıkar.

  SGDF, ekoloji mücadelesinin yürütüldüğü her alanda kendisini var eder. Gezi’den, Sinop’taki nükleer santrallere, HES’lerden Cerattepe’ye Yeşil Yol’a kadar her yerde SGDF, yaşamın savunucusu olmuştur.''
  ... napesend
 2. 2.
  sgdf diye örgüt ismi mi olur lan. ne o öyle random gülme gibi. *

  edit: bir de okunacağını umarak uzunca yazmış kamil.
  ... melikbaybars