1. 1.
    (bkz: dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar).
    ... dur hele