1. 1.
    Yagmurlu hava rengi *
    -1 ... chpli laik gavat