1. 1.
  TEMEL SiYASAL FARKLAR:

  +Sol, muhaliftir. Mevcut düzenin yıkılmasını veya değişime uğramasını savunur.
  +Sağ, muhafazakardır. Mevcut işleyişin değişikliklere karşı korunmasını savunur.

  +Sol, ilerleme yanlısıdır. Varolan koşulların değişikliğe uğramasını; mevcut gelenek ve işleyişin değiştirilmesini talep eder.
  +Sağ, korunmacıdır. Varolan koşulların değiştiğinde kaos oluşacağını düşünür.

  +Sol, daha özgürlükçüdür. Demokrasi, bireyin sosyal hakları gibi konularda daha çok açılım talep eder.
  +Sağ, korunmacıdır. Güvenliğin, demokrasiden veya özgürlükten daha önemli olduğunu savunur.

  TEMEL EKONOMiK FARKLAR:

  +Sol, emek yanlısıdır. Sol yelpazenin geneli emek ve sermaye arasındaki çelişkide emek yanlısı bir görüntü çizer. Bir kısmı tamamiyle işçi sınıfının egemenliğine dayalı bir toplumu talep ederken, bir kısmı da şuanki toplum yapısı içinde işçilerin korunmasını talep eder.
  +Sağ, piyasacıdır. Sağ cenahta genel olarak ekonomik teoriler ilgi görmez. Liberalizm dışında sağ içerisinde bir ekonomik alternatif yoktur. Bu mevcut işleyiş ile bir çelişkisinin olmamasından kaynaklıdır.

  +Sol, halkçıdır. Sosyal demokrat veya sosyalist gibi isimler de buradan gelir. Sosyal politikaların geliştirilmesini ve ekonomi koşullarının zayıf ezmemesini savunur.
  +Sağın genel olarak sermayeyle çelişkiye düştüğü görülmediği gibi; kapitalizmle de bir sorunu yoktur. Mevcut düzenin devamından yanadır.

  TEMEL SOSYAL FARKLAR:

  +Sol, enternasyonalisttir. Tüm millet ve ırkların eşit olduğunu savunur. Herhangi bir milletin diğer milletten üstünlüğünü reddeder. Bu solun evrenselliğini sağlayan yegane unsurdur. Dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi milletten iki solcunun politik olarak birbirine karşıt olması için bir sebep yoktur. Bu yüzden bütün ülkelerdeki sol birbiriyle dayanışma içindedir.
  +Sağ, milliyetçidir. Kendi milletinin çıkarlarını, başka milletlerden önde tutar. Doğal olarak bütün ülkelerin sağcıları birbirinin aynı zamanda karşıtıdır. Çünkü kendi milletlerinin çıkarları çelişir.

  +Sol, materyalisttir. Çeşitlilik göstermekle birlikte sol daha maddeci ve reeldir. Genel olarak rehberini bilim kabul etmiştir.
  +Sağ, idealisttir. Genelde manevi değerleri belirleyici kabul eder. Çoğunlukla dini veya ruhani araçlar rehberdir.

  +Sol, evrenseldir. Yukarıda da söylediğim gibi sol politikaların milletler arasında birbiriyle çelişmesi için bir sebep yoktur. Çünkü milliyetçilik yoktur. Bir Yunan solcu ve Türk solcu arasında politik çelişkiler varsa bile milliyete dayanmaz.
  +Sağ, yöreseldir. Milliyetçilik olduğundan dolayı bir Yunan sağcı ile bir Türk sağcı birbirinin doğal karşıtıdır. Ve aynı zamanda birbirini de besleyen unsurlardır. Yunanistan'da milliyetçilik güçlenip Türklere karşı düşmanlık arttıkça; savunma olarak Türkiye'de de milliyetçilik güçlenip Yunanlara karşı düşmanlık artar.
  3 -1 ... liz queen