1. 1.
    Eveet söylüyoruuum ke ke ke kezban . K e z b a n . Evet.
    ... piremses havuc