1. 1.
  yılmaz güney'in sürü filmi yayınlandığı vakit ingilitere'de yaptığı konuşmadır;

  ''e­ğer­li ar­ka­daş­lar,

  “Sürü” en il­kel ko­şul­lar­da, en zor şart­lar al­tın­da bi­le dev­rim­ci de­mok­rat bir si­ne­ma ada­mı­nın is­yan do­lu çığ­lı­ğı­nı ve iç­ten ağı­dı­nı siz­le­re ulaş­tı­rı­yor. Bu ses ezi­len hal­kı­mın onur­lu se­si­dir. Bu ses, her şe­ye rağ­men bas­kı­la­ra kar­şı di­re­ni­şin, ya­sak­la­ra, en­gel­le­me­le­re mey­dan oku­ma­nın yi­ğit se­si­dir.

  Bu se­si hiç kim­se sus­tu­ra­maz. Çığ­lı­ğı­mız, de­mok­rat dün­ya ka­mu­oyu­nu, hal­kı­mın ve ezi­len dün­ya halk­la­rı­nın yüz yü­ze ol­du­ğu bas­kı­la­ra kar­şı has­sas ol­ma­sı­na çağ­rı­dır. Ül­kem fa­şist dik­ta­tör­lük al­tın­da­dır. Bas­kı­nın ve zul­mün de­mir ök­çe­li çiz­me­le­ri al­tın­da ezil­mek­te­dir.

  Dün­ya­nın han­gi kö­şe­sin­de olur­sa ol­sun, halk­lar üze­rin­de an­ti de­mok­ra­tik bas­kı­lar var­sa, in­san hak­la­rı ayak­lar al­tın­day­sa, bu sa­de­ce o acı­la­rı ya­şa­yan halk­la­rın de­ğil ay­nı za­man­da dün­ya de­mok­rat­la­rı­nın da so­ru­nu­dur.

  Kim ki ken­di dı­şın­da­ki bas­kı­la­ra ka­yıt­sız ve umur­sa­maz­dır, on­lar da bas­kı­la­rın ve zul­mün suç or­tak­la­rı­dır. Ar­tık ba­ğır­ma­nın za­ma­nı­dır. Ölüm ku­san mah­ke­me­le­ri, idam seh­pa­la­rı­nı, iş­ken­ce oda­la­rı­nı la­net­le­me­nin za­ma­nı­dır. Emek­çi­le­rin, de­mok­rat ay­dın­la­rın se­si­ni sün­gü­ler­le sus­tur­mak is­te­yen­le­re gür bir ses­le “DUR” de­me­nin za­ma­nı­dır. Onur­la ya­şa­ma­nın tek yo­lu bu­dur.

  Fi­zi­ki ola­rak ara­nız­da ol­ama­ya­ca­ğım ama se­si­mi ve is­yan do­lu yü­re­ği­min çar­pın­tı­la­rı­nı du­ya­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum. Şi­van ve Be­ri­van hal­kı­mın acı­la­rı­nı si­ze ve in­gi­liz hal­kı­na an­la­ta­cak­tır.

  Bir gün hal­kım zul­mü ye­ne­cek­tir.

  Bir gün hal­kım kol­la­rı­nı sa­ran pas­lı zin­cir­le­ri par­ça­la­ya­cak­tır.

  Si­ze ve in­gi­liz hal­kı­na sı­cak ve en iç­ten se­lam­la­rı­mı ile­ti­yo­rum.

  Se­lam… Bin se­lam…''

  sürü halkımızın isyan dolu çığlığı
  1 ... napesend