1. 1.
  ateistlerin sık sık, ezbere bir şekilde dillendirdiği temelsiz bir iddiadır.

  0Hakikat0 adlı bir youtube kanalı, bu iddiaya güzel bir video ile cevap vermiş. ben de onun hazırladığı videoyu sözlükte okunması açısından yazı formatına çevirdim. Aşağıdaki okuyacağınız metin, videonun direkt olarak yazıya dönüştürülmüş halidir. tekrar ediyorum: aşağıdaki cümleler bana ait değildir, sadece videonun yazıya dönüşmüş halidir.

  ister videoyu izleyin, ister yazıyı okuyun.

  ''Bulunan sümer tableti islamı çürütüyor mu?'' adlı ilgili videoya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=UDm3FZ-vHcg+

  videonun yazılı halini de aşağıda okuyabilirsiniz:

  ''Sümerler gibi islam öncesi hikayeler, islam'ı çürütür mü?

  Başta muazzez ilmiye çığ olmak üzere, bazı yazar ve akademisyenler tarafından sümer yazıtlarının dinlerin kökenine ışık tuttuğu ve islam'ı çürüttüğü öne sürülmektedir. peki bu iddialar doğru mu?

  bu videomuzda bu iddiaları çürüten bir argüman sunacağız. sunacağımız argümanın en büyük özelliklerinden biri, sadece sümer yazıtlarıyla sınırlı olmamasıdır. yani, aslında ''kur'an'ın kaynağı şudur'' formunda geçen tüm islam eleştirileri için de geçerlidir. vereceğimiz argümanın bir başka özelliği ise yapısı itibariyle gelecekte bile çürütülemeyecek olmasıdır. yani bundan 100 yıl sonra anadolu topraklarında yeni bir yazıt çıkartılsa bile bu yazıtta yazacak olanlar islam için herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

  ateistler ve deistler tarafından sıkça öne sürülen iddia şu şekildedir:

  -''sümer tabletlerinde birtakım hikayeler geçiyor ve bu hikayeler Kur'an'da geçen hikayelere çok benziyor. sümer tabletlerinin yaşının kur'an'dan eski olduğunu düşünecek olursak, o halde Kur'an'ın kaynağı sümerlere dayanıyor ve Kur'an Allah kelamı olamaz.''

  biraz muhakeme yeteneği ve Kur'an bilgisi olan herkes, bu tarz iddiaların geçersiz olduğunu anlar. Açıklamamızı daha iyi anlayabilmeniz için önce Kur'an hakkında birkaç temel bilgi paylaşacağız.

  Kur'an hiçbir tarih içermeyen bir kitaptır. Ne ay takvimi üzerinden bir tarih içerir, ne de güneş takvimi üzerinden... Dikkat: bu ''süre'' ve ''zaman'' ile karıştırılmamalıdır. Örneğin; Nuh peygamberin kaç yıl yaşadığı veya Ashab-ı keyf'in ne kadar süre mağarada kaldığı yazar. Fakat hangi yıl yaşadıkları yazmaz. Aynı şekilde isa peygamberin doğuşundan bin yıl önce veya bin yıl sonra gibi tarih ölçüleri de yer almamaktadır.

  Kur'an tüm peygamberler ve kıssalarından da bahsetmez. Mümin suresi'nin 78. ayeti bize bunu şu şekilde bildirir:

  Mümin suresi/78: ''Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana bir kısmını anlattık, bir kısmını ise anlatmadık.''

  Aynı şekilde Kur'an ilk insanların yaşadığı tarih hakkında da bilgi vermez. bilinmesi gereken bir başka önemli bilgi de Kur'an'ın kendisinin Kur'an'da anlatılan kıssaları ilk kez anlattığını iddia etmiyor olması. Tam aksine Kur'an'dan birçok kıssanın daha önceki kavimlere de anlatıldığı anlaşılıyor. Yani, Hz. Muhammed sadece ilklerin peygamberi değildir. Hatta Ahkaf suresi'nin 9. ayetinde özellikle peygamberlerin ilki olmadığı söylenmesi isteniyor.

  Ahkaf suresi/9: ''de ki: ben peygamberlerin ilki değilim.''

  Hz. muhammed ilk peygamber olmadığı gibi, anlatığı şeylerin hepsi de ilk kez anlatılan şeyler değildir. mesela; oruç hakkında Kur'an şöyle der:

  Bakara suresi/183: '' Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.''

  Buradan biz şunu anlıyoruz. Hz. Muhammed'den önce, yani Kur'an'dan önce başka peygamberlere de gönderildiği halkına ''oruç tutun'' demesi istenmiş. Kur'an'daki benzer şeylerin daha önce de vahyedildiği birçok ayetten anlaşılıyor. Örneğin; Nisa suresi'nin 163. ayetinde Hz. Muhammed'e vahyedilen bazı şeylerin, Hz. Nuh ve diğer peygamberlere de vahyedildiği anlaşılıyor.

  Nisa suresi/163: ''Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.''

  Hz. Muhammed vahyi, o bulunduğu bölgenin halkına aktardığı zaman, zaten sürekli ''bunlar öncekilerin masallarından ibaret'' gibi yanıtlarla karşılaşmıştır. Bu Nahl suresi'nin 24. ayetinde şu şekilde aktarılır.

  Nahl suresi/24. ayet: ''Onlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman 'öncekilerin masallarını' derler.''

  Yani, Kur'an'ı ilk duyanların benzer şeyleri daha önce duyduklarını zaten bizzat Kur'an doğruluyor. Bu yüzden müslümanların sümer bulgularından şaşırmasını beklemek saçmadır.

  Şimdi tüm bu bilgileri hatırlayarak argümana geçelim.

  Argümanı şu şekilde formüle ediyoruz:

  1) Tarih içermeyen herhangi bir kitabın içeriği üzerinden tarih tutarsızlığı eleştirisi yapılamaz.

  2) Kur'an içeriği tarih içermeyen bir kitaptır.

  3) O halde Kur'an tarih tutarsızlığı üzerinden eleştirilemez.

  Kur'an tarih tutarsızlığı üzerinden eleştirilemeyeceği için de sümer tabletlerine dayanarak islam hakkında tarih eleştirisi yapılamaz. felsefede bu tarz argüman, tümdengelimsel argümanlar olarak bilinir. bu şu demek oluyor: eğer birinci ve ikinci öncüller doğruysa, bu öncüllerden çıkan sonuç zorunlu olarak doğrudur. tıpkı matematikte 2+2'nin 4 etmesi gibi... yani sonucun hatalı olabilmesi için birinci veya ikinci öncülün hatalı olduğu gösterilmelidir.
  şimdi de argümanı herkesin anlayabilmesi için bir de zaman çizelgesi üzerinden açıklayalım:

  sümer tabletlerinin islam ı çürüttüğü iddiası

  sağ tarafta kur'an'ın indirildiği tarihi görüyorsunuz, solunda ise sümer yazıtlarının ait olduğu tarih yer alıyor. en sağdaki tarih şimdiki zaman, en soldaki tarih ise ilk insanların tarihini temsil ediyor.

  Kur'an peygamberlerin tarihlerini vermediği için, zaman çizelgesinin her yerinde bir peygamber bulunmuş olabilir. ve bunların bir kısmı, bize hiç anlatılmayan peygamberlerden oluşuyor olabilir. islam'a göre, ilk insanlardan itibaren, peygamberler gönderildiği için de doğal olarak sümerlerden önce de Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bugün Kur'an'da geçen aynı mesaj ve kıssaları vermiş olması mümkündür. Ve dolayısıyla sümerlerin o hikayelerden ilk bahsedenler olmaması da mümkündür. iddiada bulunanlara şu soruyu sorabiliriz:

  -''peki sümerlerin bu hikayeleri ilk anlatanlardan olduklarını nereden biliyorsunuz?''

  yani madem, Kur'an sümerlere dayanabiliyorsa, o halde sümerler neden onlardan önceki yaşayan insanların anlatıklarına dayanamasın? Arkeolojik açıdan bulunan herhangi bir şeyin o şeyin ilki olması gerekmediği bilinen bir gerçektir. Şayet öyle olsaydı arkeologlar buldukları her şey için ''bulunan en eski...'' demeleri gerekirdi. Sümerler ilk düzenli şekilde taşlara yazan insanlardır. Fakat, bu onları sahip oldukları bilgilerin öncüsü yapmaz. ilk insanların yaşının sumer yazıtlarının ait olduğu tarihten çok eski olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bazen ateistler şöyle bir iddiada da buluyor.

  -''sümerler çok tanrılı dinlere sahipti, islam ise tek tanrılı bir dindir. Bu yüzden hikayeleri Allah'ın gönderdiği vahye dayanamaz''

  Bu iddia zayıf bir iddiadır; çünkü bu iddia geçmişteki hikayelerin değişmeyeceğini varsayıyor. günümüzde bile, bilgilerin otantik kalması zor sağlanıyorken, o gün değişmiş olabileceğine şaşırmak anlamsızdır. ayrıca, insanlar eserlerini farklı yerlerden aldıktan sonra, onları değiştirdikleri ve onlara başka şeyler ilave ettikleri tarihte de defalarca yaşanmış şeylerdir. peki şimdi niye bunu garipseyelim ki? bu bir eserin uzun süre aynı kalamayacağı anlamına da gelmez tabii ki... o ayrı bir konu...

  ''Kur'an'ın kaynağı sümerlerdir'' gibi iddiaların ne kadar temelsiz olduğunu görmüş olduk. şimdi de sadece ateistler için geçerli olan bir ek argüman vermek istiyoruz.
  evrenin başlangıç koşullarının akıllı yaşamın ortaya çıkması bakımından inanılmaz düşük olasılıklara dayandığı bilimsel açıdan bilinen bir gerçektir. birçok ateist düşük olasılıklara rağmen bunun yine de gerçekleştiğini iddia ediyorlar. sümer yazıtlarının tesadüfen kur'an kıssalarına benzemesi ise, tam aksine evrenin oluşumuna kıyasla hiç de düşük olasılıklara dayanmıyor. çünkü sümer yazıtlarında islam kıssalarına benzediği iddia edilen hikayelerin benzerliği temel hatlara dayanıyor, detaylara değil. benzerlik olasılığını düşüren şeyler ise genelde detaylar oluyor. mesela; bir şarkı sözü, başka şarkıya benzediği zaman insanlar hemen ''çaldı'' damgası yapıştırmıyor. sadece detaylarında bile benzerlik varsa, o zaman ''çaldı'' damgası yapıştırıyor. Mesela bir tanrının tufan yoluyla insanları yok etmek istemesi zaten mümkün senaryoların içerisinde yer alan bir senaryodur. doğal afetlerin sayısı sınırlıdır. bu ya kasırga olur, ya deprem, ya tufan ya da göktaşı düşmesi gibi şeylerdir. Dolayısıyla bunlardan birinin bahsedilmesi olasılık bakımından çok da şaşılacak bir şey değil. tabii ki, başka benzerlikler de vardır. bunların hepsinin olasılığını çarptığımızda bile, kolay kolay ''imkansız'' diyebileceğimiz olasıklara ulaşmıyoruz.

  dikkat! yanlış anlaşılmasın! biz sümer yazıtlarının tesadüfen kur'an'a benzediğini iddia etmiyoruz. sadece bir anlığına tesadüfen benzediğini varsayıyoruz. ateistlerin sümerler iddiasına kabaca ''tesadüfen benziyordur'' diyecek olsak, bunu ateist arkadaşlar kabul edecekler mi? eğer ateist arkadaşlar,

  -'' evet, kur'an tesadüfen sümer yazıtlarına benzeyebilir'' derlerse, sümerler hakkında yapılan islam eleştirileri çöker. çünkü tesadüfen birbirine benzeyebiliyorlarsa, sümerlerden kopya almak zorunda değildir. eğer ateist arkadaşlar;

  -''hayır, bu hikayelerin birbirine benzemesi tesadüf olamaz'' derlerse, bu bu hikayelerin birbirlerine benzeme olasılığından çok daha düşük olan evrenin oluşumu için de ''tesadüf'' diyemezler ve bu sefer de evrenin tesadüfen oluşabileceğine dair ateizm argümanları çöker.

  bunu argüman formunda şu şekilde aktarabiliriz:

  1) ateistler tarafından sümer yazıtlarının düşük olasıklardan dolayı tesadüfen Kur'an kıssalarına benzeyemeyeceği iddia ediliyor.

  2) evrenin oluşumu sümer yazıtlarının (tesadüfen) Kur'an'a benzemesinden daha da düşük olasıklı bir fenomendir.

  3) o halde, ateistler evrenin oluşumu sürecini tesadüfe bağlayamazlar.
  bu arada şunu da hatırlatalım: bu verdiğimiz argüman, ilk argümandan bağımsızdır. yani bu son argümana gelecek herhangi bir cevap, bir önceki argümanı etkilemeyecektir. ateist arkadaşlar, bir önceki argümanı yine de çürütmeleri gerekmektedir. son argüman, deistler için de geçerli değildir.

  peki hangi durumda kur'an hatalı olurdu? son olarak onu da söyleyelim.
  Kur'an'daki kıssalardan ilk defa bahsedildiği anlaşılsaydı veya kıssaların gerçekleştiği tarih belirtilseydi ve bu hikayeler kur'an'dan daha eski olan kitaplarda yer alsaydı ve bu hikayeler tesadüf olamayacak kadar detay içerseydi o zaman kur'an eleştirilebilirdi. yani, kur'an'ın baştan hiç eleştirilemeyecek bir kitap olduğunu iddia etmiyoruz.
  10 -7 ... lunarliftoff
 2. 2.
  Daha dün yazdığım yazı: (adam daha yazının sonuna gelmeden eksiliyor helal olsun )

  sümer tabletlerinde yazılanlar okunduğunda tevrat, incil ve kuran'da geçen bir çok ayetin ne kadarda birbirinin aynısı olduğunu anlarsın. mesela nuh tufanı sümer tabletlerinde gılgamış destanı olarak yer alır. hem de neredeyse tevrat ve kuran'da yazıldığı gibi. tek fark olayı yaşayayanların adları. tufanı yaşayan isim ziusudra. babil mitolojisinde utnapiştim. bizde ise nuh. bu tek başına bir örnek değil.

  bu tarz olayları insanoğlu nesilden nesile olayları anlata anlata günümüze dek gelmiş. yakılan iskenderiye kütüphanesinde dünyanın bütün el yazmalarının bir kopyaları mevcuttu. hz.musa ve isa'nın da sık sık bu kütüphaneyi ziyaret ettiği bilinir. belki de günümüzde varlığını sürdüren bir çok dinin esin kaynağı bu kütüphanedeki eserlerdir. bu kitapları yazmış olanlara ilham kaynağı olmuş olabilirler. günümüzde internet çağında herkes birbirinin yazdığını nasıl araklıyor ise geçmişte de gizli bir şekilde bu işler yürütülmüş olabilir. neden olmasın ki?

  yine de yukarıdaki düşüncemi hiçe sayabilcek bir başka fikrim daha var. kuran'da hz. adem'den beri dünyaya peygamberlerin geldiği yazılır. belki de sümerlere, araplara ve yahudilere olduğu gibi bir peygamber gelmişti. belkide yaradanın sözlerini orada yaymıştı ve bu tabletlere aktarılmıştı. kısacası hiç bir zaman gerçeceği bilemeyeceğiz. sadece araştırıp, sorgulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
  13 -5 ... donsuz yazar
 3. 3.
  Onlara: “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman: “Öncekilerin masallarını!” derler. NAHL Suresi 24. ayet.
  muazzez ilmiye çığ "kuran ın kökeni sümerlerdir" demekle eskilerin masalı demiştir.
  7 -4 ... huni kolisi
 4. 4.
  sahih olup olmadığı kesin olmayan bir hadise göre 124 bin peygamber olduğu söyleniyor. eğer öyle bir iddia varsa. sümerlere de peygamber gelmiş olabilir mi? olabilir. peygamber denilen kişiler normal insan bilincinin üzerinde bir donanıma sahip kişilerdir. kitap indirilmiş peygamberler kitap indirilmemiş peygamberler diye bir olgu vardır. kutsal kitaplarda yazılan olaylar asırlar önce yaşanmış olaylardır. birbirlerini teyit eden ortak ayetler mevcuttur. sümerlerde anlatılan benzer olaylar vardır ama bu,sümer tabletlerinin islamı çürüttüğü anlamına da gelmez (bence) o ayrı. öyle olsa incil'de geçen bazı olaylar tevrat' ta geçiyor diye incil'i çürüttüğü söylenemez. bunlar birbirini takip eden, silsile halinde gelen bir süreçtir.
  bu zihniyetle bakılacak olursa , m.ö. 6000-5600 hassuna - samarra dönemi, m.ö. 5600-5000 halaf dönemi, m.ö. 5500- 4000 obeyd dönemi , m.ö. 4000-3100 uruk dönemi ve m.ö. 3100- 2900 cemdet dönemi medeniyetleri de sümerlerin inançlarını da çürütecek diye bir sonuca varılır. sümerler 2900 döneminden sonra gelmiştir. sümerlerin bir takım birikimleri onlardan evelki medeniyetlerin de devamıdır. yok o, bunu çürüttü yok bu, onu çürüttü falan filan fıstık leblebi muhabbeti . osur osur ipe diz....
  4 -5 ... kurtkedisi
 5. 5.
  (bkz: islama karşı sürülen tez ve antitezler) başlığında yıllar önce değindiğim meseledir.
  6 ... yazar x
 6. 6.
  Kuranı bilmeyenler bu yazılanlar başka yerlerde de var diyorlar.

  Okumuş olsa zaten kuranın tam da bunu söylediğini görecek. Allah farklı farklı dinler indirmedi. Allah tevhid(tek Allah) inancını, farklı farklı toplumlara hz adem'den hz muhammed'e kadar indirdi. Hepsi aynı idi.

  Ve belki de tüm dinlerin ilk hali Allahın mesajı iken, teknoloji olmaksızın aradan geçen binlerce, yüzbinlerce hatta milyonlarca yıl o dinlere insan elinin düğmesine sebep oldu ve bozuldular. Fakat bozulmuş olmalarına rağmen coğrafi olarak bile hiç alakasız yerlerde yaşayan iki din arasında bile ilginç benzerlikler vardır.
  5 -3 ... insectoidzz
 7. 7.
  Benzemesi çürütür mü kuvvetlendirir mi. Bir an için mallığı bir kenara bırakarak düşünelim. Asılları aynı kaynaktan gelen şeylerin birbirine benzemesinin nesi tuhaf.
  4 -1 ... mahmut sezar
 8. 8.
  bilgidir lakin eksiktir. sümer tabletleri değil islamı, semavi dinlerin hepsinin tek yaratıcı iiddialarını çürütmektedirler. bu elbette sadece sümer tabletleriyle değil eski ortadoğu topluluklarının bıraktıkları anlatılar, efsanelerle olmaktadır. kaldıki günümüzdeki bilimsel gelişmeler, toplumsal ilerleme kuran ve diğer sözde kutsal kitapların çağın gerisinde hatta komik kaldıklarını ortaya koymaktalar.

  yukarıdaki yazı neden okunmaz, video izlenmez peki? henüz en baştan boş çünkü, çürük. ne deşifre edilmiş sümer tabletlerinin, ne de sayın muazzez ilmiye çığ'ın hiçbir zaman islamı yanlışlamak gibi bir gayretleri olmamıştır ondan. muazzez ilmiye çığ'ın kitapları ve faydalandığı kaynaklar karşılaştırmalı bilgiler içerir. elindeki verilerle yalnız kur'anın değil tevrat ve incil'in geçmişle olan doğal bağlantılarına değinir. semavi dinlerin sümer efsanelerinin devamı olduğunu söyler, "bakın sümerler islamı yalanlıyor" demez (yukarıdaki gibi). ha, islamcı tabiatı gereği saldırırıp çarpıtır. ayet paylaşıp kafa siker. orası ayrı.
  6 -5 ... o halde umabilir miyim
 9. 9.
  Bırak islamî kaynakları Tevrat bile bu tabletlerden 5.000 sene sonra yazılmış. Yani gök yüzüne tapan bir toplum Semavi dinlerin oluşumuna yol açmış. Ki bu dinler aynı Coğrafya da türemiş bu kadar tesadüf yetmez mi? Ayrıca adem Nuh idris vs. Diğer peygamberler tevratta geçmiş oradan da kuran a bilin bakalım Tecrat kimden almış tabi ki sümerden.

  Ayrıca bi inanç sistemi sadece orta Doğu da var.
  2 -3 ... benimhalaumudumvar
 10. 10.
  islamı değil bütün dinleri çürütüyor. şimdi bütün dinlerin sümer kültüründen izler taşıdığını söylendiğinde hep "önceki peygamberler onlar" vurgusu yapılıyor. yalnız kuran süleymandan peygamber diye bahsederken eski çağlarda yaşayan bir kral oldugu da yazıyor. böyle birçok peygamber denilen kişinin eski krallıklarda ya soylu ya da kral hükümdar oldugu söyleniyor.
  büyük kültürel mirasın üstüne çöreklenip hepsinin peygamber diye yutturmak kolay geliyor.
  mesela isa'nın yaşadığıı bile meçhul.
  peki ya meryem? o zaman genetik bilimi olsaydı bakire meryem'in çocuk doğurduğuna inanır mıydınız? ya da bunu söyleyen dinlere?
  ya da isa'nın ekmek şarap ayinine?

  kaldı ki senin dinin insanlık tarihine 10 bin yıl bile biçemiyorken göbeklitepe 12bin yıl öncesine gidip tarım toplumuna geçişi kanıtlıyor. ama dediğiniz gibi "inanmak" başka bişe. bilmeye cesaret etmek bile başlı başlı yürek istiyor.
  5 -2 ... picleme