1. 1.
    (bkz: sana ne be yalak)
    4 ... lird mircis imirilist pirimsis
  2. 2.
    Sana diyor essy.
    1 -2 ... frekans