1. 1.
    (bkz: racon kesmem kafa keserim) *
    -1 ... headacheda