1. 1.
  Rıza Nur 1879 yılında Sinop'ta doğdu. ilköğrenimini Sinop'ta yaptıktan sonra istanbul'a gelerek Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ne girdi. Sonra Tıbbiye idadisi'ni (Tıp Lisesi) ve Mekteb-i Tıbbiyei Şahane'yi (Askeri Tıp Okulu) tabip yüzbaşı olarak bitirdi. 1901 yılında Gülhane hastanesinde (Askeri Tıp Akademisi) staj yaparken çalışkanlığı ile Alman hocaların ilgisini çekti ve orada asistan oldu.

  Önce Prof. Dr. Deike Paşa'nın yanında çalıştı, sonra cerrahi kısmına geçti. Prof. Dr. Wietin Paşa'nın yanında çalışarak operatör oldu. Bu arada fenni sünnet usul ve aletlerini anlatan özgün bir kitap yazdı. Önce padişaha sunulan kitap sonra yayımlandı ve Prof. Wieting tarafından bir kısmı Almanca'ya çevrildi. 1903'te Rumeli Zibefçe gümrük kapısına bakteriyolog atanan Dr. Rıza Nur 1905'te Gülhane'ye yardımcı öğretmen, 1907'de Askeri Tıbbiye'ye cerrahi hocası oldu. Meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlerde Sinop'tan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 1908 yılında Birinci icra Vekilleri Heyetinde Maarif vekiliydi.

  1920'de Sovyetler'le dostluk ve yardım antlaşması yapmak üzere Moskova'ya gönderilen heyete delege olarak katıldı. Cumhuriyet'in ilanına kadar bütün hükümetlerde Sıhhiye vekili olarak görev aldı. Lozan Konferansı'na ikinci delege olarak katıldı. ikinci dönemde yeniden Sinop milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 14 cilt tutan Türk Tarihi'ni bu sıralarda yazdı. 1926'da Sinop'ta bir kütüphane kurarak, gelir kaynakları ile birlikte maarife vakfetti. Dr. Rıza Nur 1942 yılında istanbul'da öldü. *
  8 ... western
 2. 2.
  lozanda kendisine ermenilerin de toplantılara katılmasını istediğini söyleyen başkana irlandalılar da katılırlarsa bunun mümkün olabileceğini söyleyen yurtsever...
  14 -2 ... demolay
 3. 3.
  --spoiler--
  Anılarında Mustafa Kemal Atatürk'e ve ismet inönü'ye küfüre varan ithamlarda bulunmuştur. inönü'ye karşı Kürt, Renda'ya karşı Arnavut, Orbay'a karşı Kafkasya kökeni hareket noktasına dayalı hakaret, ima ve dokundurmalar gütmüş tarzda bir milliyetçidir. "Ne mutlu Türk'üm diyene" anlayışı ile uyuşamamıştır. Ancak, zekası, gözlem gücü, üretkenliği ve fikirleri, Doktor Rıza Nur'u, polemik ve ideolojik yönleri ihtiyatla okunmak ve sorumlu tarihçilerin rehberliğinden yararlanmak şartıyla önemli bir kaynak haline getirmektedir.
  --spoiler--

  http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C4%B1za_Nur

  hey gidi koca atatürk bunlara bile müsaade etmiş işte. şimdi olsa 301'ciler linç ederdi bunu.
  13 -13 ... thedewil
 4. 4.
  lozan hatıraları adlı kitabında gayet ağır bir dil kullanmış, kitapta ismet paşa'ya vermiş veriştirmiş ve hiç bir iş yapmamaış bütün işleri yapmış gibi göstermek gayesinde, ismet paşa'nın yapamadıklarını ve yapmadıklarını boyuna anlatmış yazar. kendisini radikal nasyonalist olarak nitelendiren bu zat, kitabında çokcana fransızca'dan dönme kelimeler kullanmış zira türk tezini de ölesiye savunma neticesinde büyük işler başarmıştır. Neticede tarih affetmez, atatürk üzerinden en çirkin iftiraları atarak ve paris'e kaçıp orada doktorluk yaparak bu türkçü zihniyet gözlerden düşmüştür.
  8 -7 ... chemsuk
 5. 5.
  en komik iddiası da "hayat ve hatıralarım" kitabında atatürk'e, karısını kaybetmiş olmanın bunalımında tutarsız ve çelişkili itraflar atarken yanına da "bütün inkılapları ben bulmuştum mustafa kemal benden aşırdı" demesidir.
  bi de bu insanı okuyunda gerçekleri görün diye tavsiye ederler, gerçekten bu daha da komik.
  10 -6 ... chemsuk
 6. 6.
  12 ciltlik "turk tarihi", 8 ciltlik "turk birlik revusu", 6000 misralik deneme "oguz kagan destani" ve 4 ciltlik "hayat ve hatiram" isimli eserleri bulunan yazar ve sairdir.
  7 ... radament
 7. 7.
  Cumhuriyet tarihi'nin birinci sinif sahsiyetlerinden biridir. macera dolu yasaminin 20 yilini gurbette gecirmistir. Asil meslegi doktorluktur. Oguz kagan destani isminde bir eseri vardir. Eserin orjinal ismi " uguz kagan destani "'dir. Oguz, uguz kelimesinin anadolu turkleri'nce soylenen bicimidir. cektigi onca sikintiya, sefalete ragmen Turk tarihi'ni yazmasindaki amaci milliyet sevgisi milli gayeleridir. Hakkinda turlu iftiralarda bulunanlar Turk ve turkluk dusmanlaridir. Irkini ve ulkesini onun kadar seven bir Turk soylusunun Ataturk'e hakaret etmesi kabil midir?
  Taksim'de sehit muhtar caddesi'nde bulunan sulunpalas'ta ucmaga varmistir. Mezari merkez efendi kabristanligi'ndadir. Ruhu sad mekani Tanri dagi olsun.
  3 -12 ... migfer
 8. 8.
  gerçekci ve itirafcı biri olarak milli mucadele dönemini etkisiz özgür bir dille yazmıştır. yazmıştır fakat fransa'dan gelememiştir kelle korkusundan.
  5 -2 ... zoom699
 9. 9.
  ilk milli eğitim bakanı, sonradan devrim muhalifi olmuş insan. anılarında kendisinin tuhaf bir insan olduğunu söyleyen insan.
  2 ... dervisabdi
 10. 10.
  Hekimliğe, edebiyata ve bilhassa Türk tarihine ait eserleri ile milletvekili, bakan ve sulh murahhası gibi sıfatlarıyla tanınmış olan Dr. Rıza Nur 30 Ağustos 1878 tarihinde Sinop'ta doğmuştur. 1902 yılında Askeri Tıbbiyeden Yüzbaşı olarak mezun olmuş, bir süre Tıp Fakültesinde öğretmenlik yapmıştır. 1903 yılında Kolağalığına terfi etmiş, 1905'de Gülhane Hastanesine Doçent, 1907 yılında da Askeri Tıbbiyeye Cerrahi Profesörü olmuştur.

  1908 yılında Binbaşılığa terfi ettikten sonra, II. Meşrutiyet sonrasında kurulan Meclis-i Mebusan'a istanbul mebusu seçilmiş, 1910 yılında askerlikten istifa etmiştir.

  1911-1912 yıllarında Mora Müdürü olan Dr.Rıza Nur önceden mensup bulunduğu ittihat ve Terakki Partisine girmiştir. Siyasi faaliyetlerinden dolayı birkaç kez hapse girmiş 8 yıl sürgünde kalmıştır. 1920 yılında T.B.M.M.'ne Sinop Milletvekili olarak girmiştir. 09 Mayıs 1920'de toplanan ilk Bakanlar Kurulu'nda Maarif Vekili olarak Harici Bakanlığı görevinde bulunmuştur. 1921 yılında Moskova ve 1922 yılında Ukrayna'da yapılan anlaşmalara delege olarak katılmıştır. 1924 yılında Lozan Barış Antlaşmasına ikinci delege olarak katılmıştır. ikinci T.B.M.M.'ne Sinop Milletvekili olarak katılmıştır. 1926 yılında Milletvekilliğini bırakarak Paris'e yerleşmiştir. Edebiyat ve tarih üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve çeşitli eserler yazmıştır. 14 ciltlik Türk Tarihi adlı eseri en önemli eseridir. 29 Aralık 1926 yılında Rıza Nur Vakfı'nı kurmuş, Sinop'taki evini Kütüphanesi ile birlikte Vakfa bırakmıştır. 08 Eylül 1942'de istanbul'da vefat etmiştir.

  DR. RIZA NUR BEY'iN KÜTÜPHANEDE BULUNAN ESERLERi :

  - Fenn-i Hitan.
  - Emrâz-ı Zühreviye'den Tahaffuz.
  - Kaçar Hanedanı ve Kaçarlar. (El yazması)
  - Salnâmey-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye.
  - Devlet-i Osmaniye Tarihi.
  - Türk Tarihi. (12 cilt)
  - Samson ile Dalila. (Opera)
  - Fenn-i Cerrâhi Ortopedi.
  - Sünnet Çocukları ve Ebeveyn Sünnetçiler ve Doktorlar.
  - Tıbbiye Hayatından.
  - Sıhhi Tıbbi Makâlât.
  - 1323-1334 yıllarına ait Hava Saat Cetveli.
  - Gurbet Dağarcığı.
  - Türk Şeceresi.
  - Yeni Usûl Hitan ve Yeni Kıskaç.
  - Hürriyet ve itilâf Nasıl Doğdu, Nasıl öldü?
  - Hitândan Kan Gelmesi.
  - Hitân ve Frengi Emrâz-ı Zühreviye-i Saire.
  - Hitân'da iptâl-i Hüsn.
  - idâm Mahkumu (Büyük hikaye)
  - Orta Anadolu'da Yunan Faciaları.
  - Rıza Nur'un Defteri
  - T.B.M.M. Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Bey'in Sıhhiye ve Muavenet içtimaiye Vekaletine Muta kadim Raporu.
  - Deut Sche Zeıt Schreft für cherurgre.
  - Ana Mektepleri ve Sınıfları (El notları)
  - ilk Tedrisat Kanunu Layihası. (1.fasıl: Mektepler ve Teşkilâtı)(El notları)
  - Ana mekteplerin Talimatnamesi. (El yazması notlar)
  - Anadolu Maarifi Hakkında Rapor.(El yazması notlar)
  - Maarif Vekâleti Teşkilatı Kanunu idaresi Hakkında Nizamname.
  - Hususi Harp Malumatları.(Yunan Harbi ile ilgili)
  - Tedrisat iptidaiye Müfettişlerinin Vazifesine Dair Talimatname.
  - Stude über die ritualme beschmei dung varne milich im asmani schnireiche.
  - Dr. Rıza Nur Bey'in Sıhhiye Vekile bulundukları zaman istanbul'dan yaptıkları Muhaberat Dosyası. (Telgraf Örnekleri)
  - istanbul'da bulunduğu zaman Dâr-ül-eytâmlar hakkında yaptıkları muharrerat ve Telgraf Suretleri.
  - Dr. Rıza Nur Bey'in Maarif Vekâletinde bulundukları zaman hazırladığı Daire-i Merkez Teşkilât-ı Kanunu . (Defter)(El yazması )
  - Dr. Rıza Nur Bey'in Maarif Vekaletinde bulundukları zaman hazırladıkları 1337 senesi bütçesi. (El yazması )
  - ilk Tedrisat Kanunu Lâyihası.(El yazması notlar)
  - Orta Tedrisat Kanunu ve Talimatnamesi. (El yazması notlar)
  - Mahrem Harp Raporları.
  - Arap Şiir Biliği yahut El-Âruz.
  - Tamga Ou Tag Marque Au chaud sur le Chevaux A Sınope.(Fransızca )
  - Oughouz-Name Epope Turque (Türk destanı)(Fransızca )
  - La zone Turque et son Extensıon les obstacles opposes a cette Extensıon.
  - Capıtolo XVI-XVII- (Fransızca)
  - Revv de Turvulugıe (Türk Bilik Revüsü) (Fransızca)
  - Hücumlara Cevaplar.
  - Janet'in Düğünü (1 perdelik gülümlü opera)
  - Hürriyet ve itilâf Nasıl Doğdu ve Nasıl öldü?
  - Kaygusuz Abdal Gaybı Bey .ilk Büyük Bektaşi Şairi.
  - Ali Şir Nevai
  - Tanrıdağ Mecmuası.ilmi,edebi Türkçü.C.1 No:1- 17.
  - Türkistan'ın Coğrafi Vaziyeti.

  KÜTÜPHANENiN KURUCUSU DR. RIZA NUR BEY'iN ESERLERi :

  - Servet-i Şahane ve Hakkı Millet 1324 istanbul
  - Meclis-i Mebusan'da Fıkralar. 1325istanbul
  - Tıbbiye Hayatından. 1327 istanbul
  - Cemiyet-i Hafiye. 1330 istanbul
  - Fenni Hitan. 1332 istanbul
  - Hürriyet ve itilaf Nasıl Doğdu, Nasıl Öldü.? 1335 istanbul
  - Gurbet Dağarcığı. 1919 Mısır
  - Samson ve Dalila 1921 Sinop
  - Janet'in Düğünü. 1921 Sinop
  - Türk Tarihi (12 cilt) 1924-1926 istanbul
  - Şecere-i Türk. 1925 istanbul
  - Uğuzname . 1926
  - Hayat ve Hatıralarım. 1929 Paris
  - Türkiye'nin Yeni Baştan ihyası. 1929 Paris
  - Hilal'in Tarihi. 1933
  - Şehname ve Firdevsi. 1934
  - Namık Kemal. 1936
  - Hücumlara Cevaplar. 1941
  - Lozan Hatıraları. 1991

  Kaynak: http://www.sinop.gov.tr/S_unluler.asp
  3 ... joe satriani