1. 1.
    (bkz: nonrem uykusu)
    ... primer bond kompozit