1. 1.
    Pis kolu olan atalara sahip olan erkektir.
    -1 ... subotic